.

Domů seznam členů areál chovatelů program kontakty historie fotogalerie

 

 

 

Český svaz chovatelů, z.s. ZO Týniště nad Orlicí

Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě

OBLASTNÍ VÝSTAVY KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

pořádané v sobotu 16.10.2021 v areálu chovatelů v Týništi n. Orlicí od 7:00 do 12:00 hod.

Současně probíhá Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských bílých.

1.      Výstava může být obeslána pouze tetovanými, kroužkovanými a zdravotně nezávadnými zvířaty. Králíci musí být očkováni proti moru a myxomatóze, holubi musí být vakcinováni proti pseudomoru a drůbež musí být očkována na pulorovou nákazu. Všechna zvířata musí pocházet ze zdravých chovů, bez vnějších příznaků onemocnění!

2.      Každý vystavovatel při příjmu zvířat zaplatí poplatek ve výši 70,-Kč, za který obdrží vstupenku na výstavu a v době výstavy katalog.

3.      Prodejní zvířata musí být označena cenou. Ke stanovené ceně se připočítává 10 % ve prospěch pořadatele výstavy. Tato navýšená cena bude uvedena v katalogu. Rodokmeny dodejte se zvířaty.

4.      Králíci a drůbež musí být zvážena.

5.      Nejlépe oceněná zvířata obdrží poháry dle soutěžních podmínek a čestné ceny dle rozhodnutí posuzovatelů.

6.      Pořadatelé ručí za řádné ustájení, krmení a napájení vystavených zvířat. V případě úhynu zvířete ručí pořadatel částkou max. do 300,-Kč, která bude vyplacena vystavovateli.

7.      Příjem zvířat pouze osobně ve čtvrtek 14.10.2021 od 15.00 do 19.00 hodin.

8.      Posuzování zvířat proběhne bez přístupu veřejnosti v pátek 15.10.2021 od 8.00 hodin.

9.      Přihlášky zasílejte na adresu: ZO ČSCH, V.Opatrného 10, 517 21 Týniště nad Orlicí nebo na e-mail: j.kupcovi@seznam.cz. Přihláška bude také ke stažení na adrese: Přihláška Informace podá Jana Kupcová, tel.732 744 636. Uzávěrka přihlášek je 7.10.2021

10.  Podáním přihlášky dávám souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (jméno, adresa, telefon) v katalogu výstavy.

Podmínky soutěže králíků

1.      Lze soutěžit se čtyřčlennými kolekcemi (dle nového vzorníku).

2.      Lze soutěžit i s jednotlivci.

3.      Budou hodnoceny 3 nejlepší čtyřčlenné kolekce a 3 nejlepší jednotlivci.

4.      V případě rovnosti bodů se postupuje dle nového vzorníku.

              Podmínky soutěže holubů

1.      Soutěží se kolekcemi po čtyřech kusech stejné barvy a variety.

2.      Lze soutěžit i s jednotlivci.

3.      Vyhodnocováni budou holubi hodnoceni s nejvyšším počtem bodů.

4.      Vyhodnoceny budou 3 nejlepší kolekce a 3 nejlepší jednotlivci.

5.      Při rovnosti bodů se stanoví pořadí: mladší holubi – obtížnost chovu plemene – nejlepší ocenění v kolekci.

Podmínky soutěže drůbeže

1.      Soutěží se kolekcemi 1+2 stejné barvy, plemene i variety u drůbeže hrabavé a vodní. V případě kolekce 1+1 u vodní drůbeže se připočítá jedno průměrné hodnocení.

2.      Lze soutěžit i s jednotlivci.

3.      Vyhodnoceny budou 3 nejlepší kolekce a 3 nejlepší jednotlivci.

4.      Při rovnosti bodů se stanoví pořadí: mladší drůbež – obtížnost chovu plemene – nejlepší ocenění

v kolekci.

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště nad Orlicí

konaná dne 31.7.2020

VČS byla plánována na 14.3.2020. Z důvodu coronavirové pandemie byla odložena a uskutečnila se až 31.7.2020. VČS se zúčastnilo 25 členů z celkového počtu 45 registrovaných členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Schůze zúčastnil 1 zájemce o členství v naší ZO. Z důvodů zvýšených hygienických opatření se na schůzi nezvali žádní hosté.

 1. Schůzi zahájila a přivítala členy jednatelka ZO. Po schválení programu se představil zájemce o členství v naší organizaci. VČS jednomyslně schválila přijetí za člena ZO Zdeňka Kašpara jako nového člena odboru zpěvných kanárů. Tímto má členská základna  46 členů včetně čestných a zasloužilých členů.

2. Zprávy přednesené na VČS:

1)     Zprávu o činnosti za rok 2019 – přednesl předseda Svašek.

Zprávu o činnosti rozdělil do několika částí: chovatelskou, výstavní, pořádaní ptačích trhů a oblast oprav a údržby

V oblasti chovatelské v minulém roce 2019 se uskutečnily dvě výstavy a to 1.května Memoriál Josefa Holického, a jako druhá Okresní výstava drobného zvířectva Rychnov nad Kněžnou spojená s Oblastní výstavou chovatelů Týniště nad Orlicí. V klubových celostátních výstavách byla vystavena zvířata českých plemen slepic a australek. Z králíků: Český albín, Hototský, Malý stříbřitý, Velká činčila, Velký světlý stříbřitý, na speciální klubové výstavě Aljaška, Havana, Durynský, Bílopesíkatý, Tříslový, Saténový a  Rexi. Proběhla zde soutěž ve zpěvu kanárů. Celkem v průběhu roku vystavovalo v našem areálu deset spolků. Spolek chovatelů Týniště nad Orlicí v tomto roce dodržel všechny sepsané smlouvy s kluby dle stanovených podmínek, připravil a zajistil postavení výstavních klecí a vše potřebné pro konání celostátních klubových výstav, včetně ubytování. V restauraci pak p.Hlaváč zajistil jídlo a občerstvení. Smlouvy se všemi kluby byly uzavřeny a podepsány i na rok 2020. V chovatelské oblasti se nám nedaří získat a přivést do spolku mladé chovatele. Roky stávajícím členům přibývají, odchází fyzická síla a ubývá pracovní elán. Spolku hrozí, že nebude schopen tuto činnost dále zajišťovat.

Další činnosti našeho spolku je zajištění každou čtvrtou neděli v měsíci burzu- ptačí trh, který začíná již tradičně v sobotu přípravou parkoviště, osazením dopravními značkami na silnici č.11 a označením míst pro prodávající. Dále je zajišťováno postavení výstavních klecí pro drůbež a holuby. Po skončení se vše musí uklidit a přivést do původního stavu. Celkem se na konání ptačích trhů podílí 22 chovatelů.

V oblasti oprav a údržby se výbor v minulém roce společně s členskou základnou zabýval různými úkoly. V měsíci lednu a únoru byla provedena oprava a výměna elektrického zařízení v halách A a B, v přízemí budovy bylo vybudováno několik elektrických přípojek a zásuvek i ve skladu a přístřešku. V březnu a dubnu byla vybudována elektrická přípojka se sloupem a instalována lampa na novém parkovišti. Dále byla provedena oprava a výměna světel na stožárech uvnitř areálu, které zajišťují osvětlení ptačích trhů. V mezihalí byla zahájena realizace vybudování stropu nad schodištěm do prvního poschodí v hlavní budově. Práci provedla vybraná firma v červenci a v srpnu. V tomto prostoru byly natřeny veškeré kovové konstrukce, instalováno nové osvětlení. Tímto byla odstraněna dlouhodobě kritizovaná situace členy organizace, když v zimních měsících voda, která stékala z trapézové střechy, kapala na schodiště a podlahy. Vytvářela se zde námraza a hrozilo nebezpečí úrazu. Nad dámským WC byla vybudována dřevěná podlaha, která bude sloužit v zimním období na odložení židlí a stolů z velkého sálu. V přízemí před dámským WC byla rozebrána zámková dlažba, která byla upravena tak, aby se odstranil schod při odchodu z WC. I zde hrozil úraz a tím spojené komplikace pro náš spolek. V ordinaci veterináře v říjnu byla zjištěna závada vodovodní přípojky do elektrického bojleru. Oprava byla provedena odbornou firmou. V listopadu bylo v hlavní budově provedeno vymalování, včetně opravy soklu, nátěry vodovodních a plynových trubek a odpadních rour.

Dále předseda vysvětlil, že z důvodu zvyšování minimální mzdy a stálé zvyšování cen energií, plynu, vody a služeb výbor navrhl členské základně úsporná opatření. Jedná se o snížení funkčních hodin, snížit příspěvek na dopravu zvířat, omezit občerstvení na brigádách, zvýšit vstupné na ptačí trhy a zrušit poplatek z parkovného.

Z důvodu pandemie se od března do června 2020 nekonaly ptačí trhy. Po rozvolnění opatření výbor projednal a schválil konání trhů od července 2020. Byla přijatá zvýšená hygienická opatření, schválená KHS v Hradci Králové.

Závěrem poděkoval všem členům za organizaci akcí a zajištění spolkové činnosti v roce 2019. Popřál všem v letošním složitém období hlavně hodně zdraví a chovatelských úspěchů.

2)     Zpráva finanční – přednesl pokladník MUDr, Vaník.

Rozpočet 2019, který se pohyboval v rámci 900 000 tisíc Kč skončil schodkem cca      145 000 Kč. Schodek byl pokryt z rezervy z minulých let. Jedním z největších výdajů bylo vybudování stropu nad schodištěm, oprava a výměna elektrického zařízení, vymalování, oprava a výměna světel na stožárech. Dalšími náklady byly náklady na pořádání výstav, proplácení brigád, provoz areálu ( plyn, elektřina, voda ), posuzovatelé, drobné opravy a nákupy drobného i hmotného majetku, služeb, plateb DPH apod.

Návrh rozpočtu 2020 v oblasti příjmů je předpokládán v objemu do 800 000 Kč, kde podstatnou část příjmů tvoří příjmy za Ptačí trhy.

Rozpočet na příští rok 2020 je schodkový. Je nutné intenzivní šetření, zaměřit se na množství brigád, jejich účelnost a časové využití. Nutné brát v úvahu mimořádnost roku. Provádět úpravy rozpočtu na členských schůzích. Skutečný schodek bude nutné pokrýt z rezervy, po schválení členskou schůzí.

3)     Zprávu revizní komise přednesl její předseda A.Brandejs

Revizní komise zasedá pravidelně čtvrtletně, kontroluje hlavně správnost údajů v peněžním deníku. O výsledku svých zjištění podává zprávu na výboru organizace. Případné nedostatky výbor ukládá pokladníku MUDr. Vaníkovi řešit s účetní paní Chaloupkovou.

 

4)     Zpráva odboru králíků  - přednesl garant J. Uhnavý

24 členů chová králíky různých plemen a barevných rázů. Proto se nám zatím daří každý rok uspořádat 1.května májovou výstavu s názvem Memoriál Josefa Holického. Není sice velká počtem zvířat, ale svou pestrostí uspokojuje většinu návštěvníků. Nemalý podíl na této akci mají naše spřátelené ZO, i my jim tuto pomoc vracíme.  V Memoriálu zvítězil př.Svašek , druhé místo patří př.Huškovi a na třetím místě skončil Luňák Tomáš. Čestné ceny získaly: Dr.Vojtěch, Svašek, MUDr.Vaník, Jelen a Balcarová, která se velmi intenzivě zapojila do novošlechtění s Malým Rexem plášťovým. Další významnou akcí byla Okresní soutěžní výstava. Na 1. místě se umístila naše ZO. Družstvo tvořili: Forman, Pojezdala, Hušek a Svašek. Na 2. místě se umístila ZO Skuhrov nad Bělou a 3. místo získalo naše druhé družstvo ve složení: Luňák Tomáš, Dr.Vojtěch, Šimek a Svašek. Čestné ceny z našich chovatelů získal Luňák Tomáš, Svašek, Hušek a Forman. Čestnou cenu, udělenou pro mladého chovatele převzal Jirka Jelen. V soutěži mladých králíků zvítězil Forman.  Kromě těchto výstav proběhlo i velké množství výstav od místních, oblastních, okresních, ale i Národní výstava mláďat a Celostátní výstava v Lysé nad Labem. Musím se také zmínit o naší expozici při zahrádkářské výstavě Zahrada Východních Čech v Častolovicích. Zde proběhlo mnoho diskusních debat o této naší zálibě. Vyvrcholením chovatelské činnosti jsou klubové výstavy. Ty se zde konají k velké spokojenosti členů klubů. Nejlepším chovatelem králíků okresu se stal Hušek a Luňák Tomáš.

5)     Zpráva vedoucího odboru drůbeže – přednesl garant Janáček

Odbor drůbeže má 10 členů. Členů bohužel ubývá a noví nepřichází. Už teď nás vystavuje velmi málo, ale přesto jsme vystavovali na Memoriálu Josefa Holického, na Okresní výstavě, kde jsme obsadili 2.místo. Na Celostátní výstavě vystavoval př.Čermák a získal za Bantamky černé- kohoutky 95 a 96 bodů a slepice 91 a 93 bodů. Na výstavě Moravi Brno opět př.Čermák získal slušné ohodnocení. Hodnocení za nejlepší drůbež našich chovatelů předané okresnímu garantovi je: 1. místo- Čermák, 2. místo- Šimek, 3. místo- Brandejs. Naše hodnocení Zlatého hřebenu: 1. místo- Čermák, 2. místo- Šimek,   3. místo- Brandejs.

Chtěl bych připomenout členům, že máme líheň, která je u př.Bezdíčka, se kterým se může domluvit na líhnutí.

6)     Zpráva vedoucího odboru holubů – přednesl Vaník

Obdobně jako předchozí garanti uvedl přehled výstav, na kterých se účastnili  naši chovatelé holubů s výčtem jejich umístění na výstavách. V Memoriálu Josefa Holického  zvítězil MUDr.Vaník, dále Hušek a Dr.Vojtěch

Na Okresní výstavě skončilo družstvo ve složení: Forman, Dr.Vojtěch, Hušek na 1. místě

7)     Registrace králíků za ZO ČSCH Týniště: - přednesl Luňák Jaroslav

Za rok 2019 registrovalo 8 našich chovatelů celkem 89 králíků. Podle plemen a barevných rázů je registrace následující: Vídeňský šedý 23, Stříbřitý černý 13, Burgundský 11, Novozélandský červený 9, Vídeňský modrý 8, Malý Rex plášťový černožlutý 6, Aljaška 5, Český červený 4, Hototský bílý, zakrslý Tříslový černý a Rys rex po 3, Český Strakáč divoce zbarvený1. Na okres nejvíce naregistroval Svašek 2 plemena a 21 králíků.

Na jednotlivé kluby bylo našimi členy naregistrováno celkem 304 kusů králíků 13 plemen a barevných rázů. Podle plemen a barevných rázů byla registrace následující: Kalifornský černý 117, Burgunský 58, Nitranský 30, Velký světlý stříbřitý 21, Kuní velký hnědý 20, Kuní velký modrý 14, Vídeňský černý 12, Havana 9, Kalifornský modrý 8, Hototský bílý 7, Aljaška 4, Malý Rex plášťový černožlutý 2 a Malý Rex plášťový modrožlutý 2. Na klub již tradičně nejvíce naregistroval Hušek 2 plemena s celkovým součtem 154 králíků.

Našich 15 našich chovatelů a chovatelek celkem na okres naregistrovalo 393 kusů králíků.

8)     Zpráva odboru zpěvných kanárů- přednesl Garant Petr Rudolf

Naše odbornost má v současné době 6 aktivních členů. V naší odbornosti je třeba mladé kanáry nejen odchovat, ale pak s nimi i nadále pracovat, aby se zdokonalili ve zpěvu. Vrcholem chovatelského roku jsou soutěže ve zpěvu kanárů. Rudolf Petr se zúčastnil soutěže v Polsku, kde se jeho kolekce umístily na 13. a 15. místě. Celkem soutěžilo 37 kolekcí. Naše místní soutěž se konala v Týništi n.O. 28.12.2019. Na 1. místě se umístil př.Rudolf, na 2. místě př.Rysner a 3. místě MUDr.Šnajdr.  

MMS, která je vyvrcholením chovatelského roku, se konala 6.-11.1.2020 ve Vrútkách na Slovensku. Celkem se zúčastnilo 43 chovatelů z ČR, Slovenska a Polska s 58 kolekcemi. Kolekce př.Rudolfa obsadily 8. a 20. místo. Z počtu 232 kanárů vyzpíval jeho kanár 90 bodů a byl vyhodnocen jako nejlepší jednotlivec. Stal se tak neoficiálním Mistrem České republiky a Mezinárodním mistrem v soutěži jednotlivců.

9)     Zpráva inventarizační komise – přednesl Valenta.

Inventarizační komise ve složení: Brandejs, Kupcová, Uhnavý a Valenta ¨provedla 16.1.2020 kontrolu veškerého majetku ZO , včetně kuchyně. K žádnému vyřazení majetku nedošlo. Majetek se shoduje s inventurou, která byla provedena 8.1.2019

3. Diskuze

Luňák Jaroslav- jako okresní registrátor informoval o nových podmínkách pravidel soutěže o nejlepšího chovatele králíků okresu Rychnov nad Kněžnou a o vydání nového vzorníku plemen králíků

Hušek- vznesl dotaz, zda nejsou klubové výstavy finančně ztrátové

Nedílnou součástí zápisu z Výroční členské schůze je schválené usnesení 31.7.2020

Výbor dostal za úkol řešit některé drobné připomínky členů.

 

 

4.  Závěr 

Výroční členskou schůzi ukončil předseda ZO Pavel Svašek, který všem členům poděkoval za práci a podporu v chovatelské činnosti a  popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v naší organizaci.

Nedílnou součástí zápisu z Výroční členské schůze je schválené usnesení 31.7.2020

Zapsala: Kupcová Jana

                                                                                   

Usnesení z Výroční členské schůze ČSCH ZO Týniště nad Orlicí ze dne 31.7.2020

1.  VČS schvaluje

 Zprávu o činnosti ZO za rok 2019 přednesenou předsedou př.Svaškem.

Zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesenou př.MUDr.Vaníkem.

Zprávu revizní komise přednesenou př.Brandejsem

Změnu výše sazby za brigádnické hodiny z 80 Kč na 88 Kč, z důvodu nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy.

Kalendář akcí na rok 2020, který se může změnit či zrušit dle nařízení vlády ČR z důvodu onemocnění Covid 19

Příspěvek 150,-Kč na dopravu zvířat na výstavu s podmínkou vystavení nejméně 3 ks. zvířat, u Národních a krajských výstav příspěvek 400,-Kč

Úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO i na rok 2020..

Přijetí Zdeňka Kašpara jako nového člena do ZO odboru zpěvných kanárů

Zrušení poplatku za parkovné a zvýšení vstupného z 20,- na 30,-Kč

 Členům výboru se snižuje počet hodin z 20 na 10 hodin za rok

Zvyšuje se poplatek za ubytování: chovatelé- 200,-Kč, ostatní 250,-Kč

2. VČS bere na vědomí

Rozpočet ZO na rok 2020 přednesený MUDr.Vaníkem

Zprávu inventarizační komise

Zprávy vedoucích jednotlivých odborů ZO

Zprávu registrátora králíků

3. VČS ukládá výboru ZO zajistit

Vzhledem k nepříznivému věkovému složení pracujících členů ZO ukládá výboru a všem členům ZO aktivně získávat nové práceschopné externí spolupracovníky pro zajištění stávajícího rozsahu činnosti organizace

Zajistit zprovoznění EET od 1.1.2021

Dle zájmu členů zorganizovat setkání členů s kulturní akcí mimo členskou schůzi

Projednat diskuzní příspěvky a na členské schůzi informovat o jejich řešení.

Usnesení bylo schváleno 25 přítomnými členy ZO z celkového počtu 46 členů.

V Týništi nad Orlicí 31.7.2020                                        Vojtěch Jaroslav- předseda návrhové komise

                                                                                                 

Český svaz chovatelů, z.s. ZO Týniště nad Orlicí

Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě

OBLASTNÍ VÝSTAVY KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

pořádané v sobotu 17.10.2020 v areálu chovatelů v Týništi n. Orlicí od 7:00 do 12:00 hod.

Současně probíhá Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských bílých.

1.      Výstava může být obeslána pouze tetovanými, kroužkovanými a zdravotně  nezávadnými zvířaty

2.      Každý vystavovatel při příjmu zvířat zaplatí poplatek ve výši 70,-Kč, za který obdrží vstupenku na výstavu a v době výstavy katalog.

3.      Prodejní zvířata musí být označena cenou. Ke stanovené ceně se připočítává 10 % ve prospěch pořadatele výstavy. Tato navýšená cena bude uvedena v katalogu. Rodokmeny dodejte se zvířaty.

4.      Králíci  a drůbež musí být zvážena.

5.      Nejlépe oceněná zvířata obdrží poháry dle soutěžních podmínek a čestné ceny dle rozhodnutí posuzovatelů.

6.      Pořadatelé ručí za řádné ustájení, krmení a napájení vystavených zvířat. V případě úhynu zvířete ručí pořadatel částkou max. do 300,-Kč, která bude vyplacena vystavovateli.

7.      Příjem zvířat pouze osobně ve čtvrtek 15.10.2020 od 15.00 do 19.00 hodin.

8.      Posuzování zvířat proběhne bez přístupu veřejnosti v pátek 16.10.2020 od 8.00 hodin.

9.      Přihlášky zasílejte na adresu: ZO ČSCH, V.Opatrného 10, 517 21 Týniště nad Orlicí nebo na e-mail: j.kupcovi@seznam.cz. Přihláška je také ke stažení Zde.  Informace podá Jana Kupcová, tel.732 744 636. Uzávěrka přihlášek je 8.10.2020

10.  Podáním přihlášky dávám souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (jméno, adresa, telefon) v katalogu výstavy.

Podmínky soutěže králíků

1.      Lze soutěžit se čtyřčlennými kolekcemi (dle nového vzorníku).

2.      Lze soutěžit i s jednotlivci.

3.      Budou hodnoceny 3 nejlepší čtyřčlenné kolekce a 3 nejlepší jednotlivci.

4.      V případě rovnosti bodů se postupuje dle nového vzorníku.

Podmínky soutěže holubů

1.      Soutěží se kolekcemi po čtyřech kusech stejné barvy a variety.

2.      Lze soutěžit i s jednotlivci.

3.      Vyhodnocováni budou holubi hodnoceni s nejvyšším počtem bodů.

4.      Vyhodnoceny budou 3 nejlepší kolekce a 3 nejlepší jednotlivci.

5.      Při rovnosti bodů se stanoví pořadí: mladší holubi – obtížnost chovu plemene – nejlepší ocenění v kolekci.

Podmínky soutěže drůbeže

1.      Soutěží se kolekcemi 1+2 stejné barvy, plemene i variety u drůbeže hrabavé a vodní. V případě kolekce 1+1 u vodní drůbeže se připočítá jedno průměrné hodnocení.

2.      Lze soutěžit i s jednotlivci.

3.      Vyhodnoceny budou 3 nejlepší kolekce a 3 nejlepší jednotlivci.

4.      Při rovnosti bodů se stanoví pořadí: mladší drůbež – obtížnost chovu plemene – nejlepší ocenění

v kolekci.

ZO ČSCH Týniště nad Orlicí Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě

propagační májové výstavy -  MEMORIÁL JOSEFA HOLICKÉHO

konané dne 1.5.2020 od 7:00 do 12:00 hodin

Uzávěrka přihlášek 21.4.2020

Chovatelé ZO Týniště nad Orlicí soutěží o memoriál J.Holického ve všech odbornostech za těchto podmínek:

Holubi:      4 kusy stejné barvy a kresby

Drůbež:     Hrabavá a perličky       1.2

                    Vodní drůbež a krůty  1.1 + 50 % z ocenění do kolekce

Králíci:       kolekce 4 kusů dle platného vzorníku

U soutěžních kolekcí králíků jasně označte typ soutěžní kolekce.

Součástí výstavy budou memoriály na počest významných chovatelů ZO Týniště nad Orlicí oceněných pohárem na nejlepšího jedince výstavy, a to:

v Činčila velká na počest     F.Kindla

v Stříbřitý malý na počest  M.Marka

v Belgický obr na počest     P.Červinky

v Moravský pštros na počest J.Minaříka

VÝSTAVNÍ PODMÍNKY

1.      Na výstavu budou přijata zvířata čistokrevná, kroužkovaná, tetovaná a zdravá

2.      Přihlášená zvířata musí být na výstavišti dne 29.4.2020 od 15:00 do 19:00 hodin- středa

Pouze osobní dodání!

3.      Posuzování 30.4.2019- čtvrtek,  bez přístupu veřejnosti

4.      Veterinární potvrzení se nevyžaduje, pokud se nákazová situace nezmění a nebude SVS stanoveno jinak. Vystavovatelům by to bylo dodatečně oznámeno. Přesto trváme na vystavení naprosto zdravých zvířat a očkovaných dle platného schématu

5.      Rodokmeny na prodejná zvířata doručte zároveň při příjmu zvířat

6.      Prodej zvířat přes výstavní pokladnu. U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena, ke které bude připočítáno 10% ve prospěch pořádající organizace. Tato navýšená cena bude uvedena v katalogu

7.      Výstavní výbor ručí za řádné zacházení, ustájení a krmení zvířat

8.      Čestné ceny budou uděleny dle rozhodnutí posuzovatelů

9.      Klecné se neplatí

10.  Katalog je povinen odebrat a zaplatit každý vystavovatel

Přihlášky zasílejte na adresu:

ZO ČSCH, V.Opatrného 10, 517 21 Týniště nad Orlicí nebo na e-mail: j.kupcovi@seznam.cz

Přihláška bude také ke stažení na adrese: Přihláška 1.5.2020

 

Přihlášku pro členství u Z.O.ČSCH Týniště nad Orlicí si můžete stáhnout
ZDE

30 let chovatelského areálu v Týništi.

 Je to již 30 let, co se sen předsedy spolku, př. Josefa Holického stal skutečností. Při konání výstav v restauraci U věže“ chovatelé stále častěji uvažovali o vlastním areálu. Čekal nás každoroční úklid v zahradě restaurace po jejím ročním provozu. Dále bylo nutné přivážet a odvážet výstavní fundus do jeho úložiště v Lípě nad Orlicí. Bohužel př. Josef Holický se již výstavby nového areálu a jeho otevření nedožil.

V roce 1983 byl za přispění přítele Aloise Brandejse staršího a pana Ing. Počepického, získán pozemek proti bývalému zahradnictví. Rok 1984 byl rokem příprav potřebné dokumentace a přípravy výstavby. Projekt zpracovával dle podnětů našich členů ing. Jan Vencl ze Žamberka. Členové organizace zapůjčili finanční prostředky k zajištění dokumentace.

V roce 1985 z důvodu nepřidělení dotace nedošlo k zahájení stavby. V roce 1986 se začalo s přípravou výstavby, stavbyvedoucím byl jmenován přítel Jaroslav Uhnavý z Lípy nad Orlicí.

Organizace podala žádost na Ústřední výbor Českého svazu chovatelů o přidělení dotace.

V roce 1987 byla aktivním přístupem členů k výstavbě vybudována hodnota díla za 650. 000,- Kč. O rok později byla za přispění předsedy MěNV pana Mgr. Beránka a zastupitelstva města, výstavba areálu zahrnuta do akcí „Z“. 

O první etapu výstavby se hlavně zasloužili:

př. Uhnavý, př.MUDr. Vaník, př. Hostinský, př. Matouš, př. Jarý, oba př.Brandejsové,př. Minařík, př.Hromek, př. Veselka, př. Křišťák, př. Škop, př. Kořízek, př. Podolský, př. Radil, př. Jindra a mnoho dalších nejmenovaných členů organizace. Finančně nám při dobudování areálu pomohl i celostátní klub chovatelů králíků ALHADUBÍ.

Při Prvomájové výstavě králíků, holubů a drůbeže v roce 1989 byl chovatelský areál za přítomnosti všech složek okresu, města, ÚV ČSCH a tisku slavnostně otevřen. Otevření provedl předseda Ústředního výboru českého svazu chovatelů př. MVDr. Černošek.

Tento areál se v dalších letech upravoval a dobudoval až do dnešní podoby. Nyní se můžeme pochlubit jedním z nejhezčích a největších chovatelských areálů v celé naší zemi.

Vzpomínáme velikého elánu členů při jeho výstavbě, kteří již bohužel nejsou mezi námi, a to nás zavazuje udržovat a pečovat o tento areál pro další generace chovatelů a jejich příznivců.

Areál slouží každoročně pro 9 až 10 speciálních celostátních výstav klubů. Jednou z největších akcí byla celostátní výstava mladých králíků v roce 1998, která byla čtvrtou nejvíce obeslanou výstavou za 30 let jejich konání. V halách se konalo dvakrát Ptačí SAFARI, kde volně poletovali papoušci z celého světa a jiné ptactvo, po zemi pobíhaly veverky a kolem umělého potůčku a vodopádu se batolila různá vodní drůbež.

Od první poloviny devadesátých let každou čtvrtou neděli v měsíci probíhají Ptačí trhy spojené s prodejem králíků, holubů, drůbeže a chovatelských potřeb. Těchto trhů se zúčastňují chovatelé z celé republiky, Polska i Slovenska.

V areálu je i restaurace, o kterou se dobře stará pan Hlaváč, která zajišťuje občerstvení všech chovatelských akcí, na požádání rodinné oslavy, svatby a různé další akce.

Za svoji bohatou činnost obdržela organizace dvakrát čestnou vlajku Ústředního výboru svazu chovatelů a při výročí 100. let v roce 2013 od města Týniště n. Orlicí vlajku organizace.

Snahou našich chovatelů jsou spokojení návštěvníci, kteří by odcházeli s novým elánem do chovatelství a k naší krásné přírodě a přes veškeré problémy současné doby získali chuť k naplnění chovatelského hesla „PRO KRÁSU, RADOST a UŽITEK.“

  Duben 2019                                                      Základní organizace ČSCH Týniště n. Orlicí

Úpravy chovatelského areálů Bobkárna 2018-19

Stále se snažíme vylepšovat náš chovatelský areál. V roce 2018-9 bylo upraveno nové parkoviště, čímž se podstatně navýšila možnost parkování vozidel při pořádaných akcích. Instalací nového sloupu bylo zajištěno osvětlení parkoviště a prostor u nově zřízené pokladny. Veškeré práce jsou zajišťovány členy našeho spolku v rámci brigádnických hodin. Navšivte naši fotogelerii.                     autor př.Svašek

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl.

konaná dne 2.3.2019

VČS se zúčastnilo 31 členů z celkového počtu 42 registrovaných členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Kromě toho se schůze zúčastnilo 7 zájemců o členství v naší ZO. Přítomni byli kromě jiných hostů ze spřátelených organizací i hosté kteří se zasloužili o výstavbu Areálu. Přítomen byl i syn Josefa Holického, nestora naší ZO, který by se letos dožil 100 let.

 1. Po zahájení a přivítání hostů předsedou ZO  Svaškem proběhlo hlasování o přijetí nových zájemců o členství. VČS jednomyslně schválila přijetí za členy ZO: J.Klabačku a L. Preclíkovou, dále členy nového odboru zpěvných kanárů J. Doskočila, P. Ješinu, P. Rudolfa, L. Rysnera a MUDr. J Šnajdra. Přijetím nových vzrostla členská základna na 49 členů včetně čestných a zasloužilých členů.

2. Zprávy přednesené na VČS:

Zprávu o činnosti za rok 2018 – přednesl předseda Svašek.

Zprávu o činnosti rozdělil na dvě části, tj. Ptačí trhy a výstavní a chovatelskou činnost.

Největší význam pro konání Ptačích trhů mělo rozšíření zadního parkoviště, které bylo umožněno získáním dalších dvou pozemků, jejich následnou úpravou a tím vybudování třetího vstupu do Areálu, což zlepšilo komfort návštěvníků. Zdůraznil význam ekonomické přínosu Ptačích trhů pro ZO, který umožňuje investice do zkvalitňování celého Areálu a výstavního fundusu.  Ocenil získání staronového nájemce Restaurace na Bobkárně L. Hlaváče, který pozvedl úroveň restauračních služeb na dřívější úroveň při Ptačích trzích a výstavách, což potvrdila Potravinářská inspekce z Hradce Králové, která nezjistila žádné závady.

V chovatelské části zprávy zhodnotil námi pořádané výstavy jako Prvomájovou výstavu a Okresní nebo Oblastní výstavu v říjnu. Dále v oblasti výstavnictví vytváříme pro devět klubů králíků, drůbeže a kanárů v rámci celé republiky ty nejlepší podmínky v přípravě voliér, klecí, hostinské činnosti, parkování a noclehů. Na výstavě Zahrada Východních jsme se prezentovali přehlídkou chovaných zvířat a přislíbili jsme účast i v roce 2019.

Veškerá tato činnost by se neobešla bez obětavé práce našich členů, kdy např. k provozu Ptačích trhů je zapotřebí 21 členů pro přípravu, konání a likvidaci. Další velká část odpracovaných brigádnických hodin je potřeba při zajišťování výstav, na kterých se podílí 8 až 11 členů. Při veškeré této činnosti se potýkáme s přibývajícím věkem členů a hledáme proto nové mladší, fyzicky zdatnější členy.

Nezaostáváme ani v oblasti kultury a společenské aktivity formou spolkových setkávání členů, či výletů s chovatelskou tématikou.

Ve výhledu spolku na rok 2019 máme v úmyslu provést rekonstrukci mezihalí, skácení smrku, opravu přístřešku pro holuby a vymalování chodby v přízemí budovy. Samozřejmostí je údržba travnatých ploch , hal a majetku organizace.

Na závěr popřál všem i novým členům hodně zdraví, osobní aktivity a úspěchů v chovatelské činnosti.

Zpráva finanční – přednesl pokladník MUDr, Vaník.

Rozpočet 2018, který se pohyboval v rámci 800 tisíc Kč skončil schodkem cca 25.000 Kč. Schodek byl pokryt z rezervy z minulých let. Jedním z největších výdajů byla celková rekonstrukce kuchyně včetně nového vybavení. Dalšími náklady byly náklady na pořádání výstav, proplácení brigád, provoz Areálu          ( plyn, elektřina, voda ), posuzovatelé, opravy a nákupy drobného i hmotného majetku, služeb, plateb DPH apod.

Návrh rozpočtu 2019 v oblasti příjmů je předpokládán v objemu do 1 mil. Kč, kde podstatnou část příjmů tvoří příjmy za Ptačí trhy. V oblasti výdajů v roce 2019 chceme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, tj. aby nedošlo ke schodkovému výsledku.  Dle této zásady budeme regulovat výdaje hlavně v oblasti investic.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda A.Brandejs

Revizní komise zasedá pravidelně čtvrtletně, kontroluje hlavně správnost údajů v peněžním deníku. O výsledku svých zjištění podává zprávu na výboru organizace. Případné nedostatky výbor ukládá pokladníku MUDr. Vaníkovi řešit s účetní paní Chaloupkovou.

 Zpráva odboru králíků  - přednesl garant J. Uhnavý

V úvodu zdůraznil význam časopisů Chovatel, případně Fauna pro informovanost všech chovatelů. Přesto, že květen není zrovna ideální dobou na prezentaci králíků, sešlo se na Májové výstavě cca 100 ks králíků. Vítězem Memoriálu Holického, součásti Májové výstavy se stal J. Hušek, druhý byl P. Svašek, třetí se umístil T. Luňák. Oživením Májové výstavy byla samice s mláďaty, což nejvíce zaujalo dětské návštěvníky a doufáme, že je to přivede k chovatelské činnosti. Naši členové vystavovali v Bílém Újezdě, Slatině u Vysokého Mýta, Národní výstavě v Olomouci, Holicích, Třebechovicích a Chocni. Na oblastní výstavě v Týništi bylo vystaveno 223 ks králíků, část prodejných. Bodové hodnocení ukázalo, že v našem okrese je hned několik úspěšných chovatelů králíků. Závěr roku patřil tradičně klubovým speciálním výstavám. I na nich sbírali naši chovatelé dobrá ocenění.

V naší soutěži o Zlatý bobek zvítězil T. Luňák, druhý byl MUDr. Vaník, třetí byl J. Hušek, čtvrtý byl J. Luňák, pátý J. Vojtěch a šestý Martin Kout.

 Zpráva vedoucího odboru drůbeže – přednesl garant Janáček

Uvedl, že v naší ZO je registrováno 14 chovatelů drůbeže, kteří chovají cca 15 plemen v 17 barevných rázech.  Oslabením odboru drůbeže bylo úmrtí M. Janeby, který se úspěšně  umisťoval se svou drůbeží na výstavách. Dále uvedl přehled výstav, kterých se zúčastnili naši členové s jejich umístěním.V soutěži soutěži o Zlatý hřeben za rok 2018 bylo pořadí následující: Bezdíček, Šimek, Čermák a Schejbal. V okresní soutěži chovatelů bylo pořadí následující: V. Čermák, J. Schejbal a V. Šimek. V Memoriálu Holického zvítězil E. Bezdíček, další byli V. Šimek, V. Čermák aj. Schejbal. Celkem chovatelé odboru drůbeže vystavovali na 5 výstavách.

 Zpráva vedoucího odboru holubů – přednesl garant Forman.

Obdobně jako předchozí garanti uvedl přehled výstav kterých se zúčastnilo 10 našich chovatelů holubů s výčtem jejich umístění na výstavách. Chovatelé odboru holubů vystavovali celkem na 7 výstavách. V Memoriálu Holického  zvítězil MUDr. Vaník, dále Hušek a Vojtěch.

Celoroční soutěž chovatelů holubů za rok 2018 dle kriterií Okresní soutěže skončila v tomto pořadí: MUDr. Vaník, Vojtěch, Hušek a Čermák.

 Registrace králíků za ZO ČSCH Týniště: - přednesl registrátor Forman.

Za rok 2018 registrovalo 8 našich chovatelů a chovatelek 7 plemen a barevných rázů v počtu 90 kusů, což je méně než v minulém období.

Na okres nejvíce naregistroval mladý chovatel Jiří Jelen 2 plemena  králíků a to Novozélandských a Vídeňských modrých v počtu 26 kusů.

Na speciální kluby, ve kterých je 8 našich členů, naregistrovali celkem 12 plemen a barevných rázů v počtu 408 kusů. Na klub nejvíce naregistroval Hušek 2 plemena králíků Kalifornských a  Burgunských v počtu 172 kusů.

Celkem 15 našich chovatelů a chovatelek naregistrovalo na minulý rok 498 kusů králíků.

 Informace hospodáře – přednesl J. Valenta.

Podrobně seznámil s výčtem práce členů v rámci brigád mimo příprav výstav a Ptačích trhů, např. rozšíření a úprava nového parkoviště včetně nového vstupu do Areálu, výroba nových podlážek, vybudování pokldny č.3, běžná údržba celého Areálu a další. Nastínil představu podobných prací v roce 2019.

 Diskuze

V diskuzi vystoupili hosté ze spřátelených organizací a hosté mající podíl na vybudování Areálu a uvedení do provozu před 30 lety. Výbor dostal za úkol řešit některé drobné připomínky členů.

 Závěr výroční členské schůze provedl předseda ZO Pavel Svašek, který všem členům a jejich rodinným příslušníkům poděkoval za práci a podporu chovatelské činnosti v ZO ČSCH Týniště n.Orl. a  popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v naší organizaci.

 

Po 17. hodině pokračovalo přátelské posezení s občerstvením, hudbou k poslechu i tanci s manželkami, přítelkyněmi, manžely a hosty. Celkem se schůze zúčastnilo také 29 hostů.

Nedílnou součástí zápisu je Usnesení Výroční členské schůze z 2.3.2018                                                                                            

Zpracoval: Palhoun.M.

 

Usnesení z Výroční členské schůze ČSCH ZO Týniště nad Orlicí

 ze dne 2.3.2019

1.  VČS schvaluje

·         Zprávu o činnosti ZO za rok 2018 přednesenou předsedou př.Svaškem.

·         Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesenou př.MUDr.Vaníkem.

·         Rozpočet ZO na rok 2019 přednesený př.MUDr.Vaníkem.

·         Zprávu revizní komise přednesenou př.Brandejsem.

·         Zprávu inventarizační komise.

·         Změnu výše sazby za brigádnické hodiny z 74 Kč na 80 Kč, z důvodu nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy.

·         kalendář akcí na rok 2019.

·         příspěvek 350,-Kč na dopravu zvířat na výstavu s podmínkou vystavení nejméně 3 ks. Zvířat, u Národních výstav 850,-Kč i na rok 2019.

·         úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO i na rok 2019..

·         Finanční částku do výše 200 000,-Kč na rekonstrukci mezihalí pouze z provozních prostředků.

·         přijetí Lucie Preclíkové a Jindřicha Klabačky jako nové členy do ZO.

·         Přijetí Jindřicha Doskočila, Pavla Ješinu, Petra Rudolfa, Ladislava Rysnera a MUDr.Jana Šnajdra za členy ZO ČSCH Týniště nad Orlicí, odbor zpěvných kanárů.

 

2. VČS bere na vědomí

·         Zprávy vedoucích jednotlivých odborů ZO.

·         Zprávu registrátora králíků.

       3. VČS ukládá výboru ZO zajistit

·         Organizovat přípravu brigád na výstavu v sobotu s ohledem na pracující členy,  brigáda na likvidaci výstav bude probíhat v pondělí.

·         Zajistit rekonstrukci mezihalí, případně jiné investice s tím, že nebudou použity finanční prostředky z rezervy. Jejich nezbytné použití pouze se souhlasem členské schůze.

·         Dle zájmu členů zorganizovat setkání členů s kulturní akcí mimo členskou schůzi a společný výlet s rodinnými příslušníky.

·         Projednat diskuzní příspěvky a na členské schůzi informovat o jejich řešení.

·         Zpracovat ke 30. Výročí otevření chovatelského areálu článek do Zpravodaje Týniště n. O. a umístit jej rovněž na webové stránky ZO.

Usnesení bylo schváleno 38  přítomnými členy ZO z celkového počtu 49 členů.

V Týništi nad Orlicí 2.3.2019                                                         Vojtěch Jaroslav

                                                                                                   předseda návrhové komise

 

 

Celostátní výstava králíků Českých albínů a Hototských
+ Oblastní výstava králíků, holubů a drůbeže

Tato výstava se uskutečnila 20.10.2018, kdy 36 vystavovatelů vystavilo 223 králíků, 43 drůbeže a 80 holubů. Výstavu navštívilo 76 návštěvníků. Část vystavených zvířat byla prodejná.

Vyhodnocení nejlepších zvířat:

Nejlepší králík             Plašil Jan                     Vss                                          96 bodů

Nejlepší holub             Forman Jaroslav         Gigant modrý pruhový           96 bodů

Nejlepší drůbež           Čermák Vladimír        Šumavanka                             93,5 bodů

Dále byly hodnoceny čtyřčlenné a tříčlenné kolekce králíků, nejlepší kolekce holubů a nejlepší kolekce drůbeže, kdy byli vyhodnoceni vždy tři nejlépe umístěné chovatelky a chovatelé.  Všichni nejlépe umístění byli odměněni.

Celkem bylo uděleno 19 čestných cen.

Čestná cena udělená předsedou ZO mladému chovateli – Jelen Jiří – Vm.

Podrobné informace v katalogu výstavy.

Počet udělených čestných cen svědčí o vysoké kvalitě vystavených zvířat a úspěšné chovatelské práci zúčastněných chovatelů.

Chovatelský areál v Týništi n. Orl. tak opět prokázal vysoce kvalitní zázemí pro prezenci chovatelů.

Příspěvek zpracoval M. Palhoun

 

Tak jako každý rok se naše organizace ČSCH Týniště nad Orlicí zúčastnila se svou expozicí na výstavě ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH v Častolovicích. Výstava se konala ve dnech 4. až 7. října 2018. Naši chovatelé tu vystavovali různé druhy králíků, zakrslé králíčky, morčata, holuby, slepice, papouška korelu, andulky a zvláštností letos byly i dvě šedobřiché veverky. Velkou oblibu si získala  malá kamerunská kozička Princezna, která se pásla u vchodu do našeho stánku a poutala pozornost hlavně malých návštěvníků. Výzdobu expozice doplnily výkresy dětí ze Základní školy v Olešnici. Pro představu přikládáme pár fotografií z výstavy.
zpracoval Z.Svašková

Přátelské posezení chovatelů ZO Týniště nad Orlicí

Ve svém Areálu chovatelů se 15. září 2018 odpoledne sešli chovatelé týnišťské organizace na přátelském  posezení,  jako poděkování svým členům za dosavadní práci a start do výstavní sezony. V nastávajícím období je čeká 8 speciálních výstav králíků, drůbeže a holubů. Nebude chybět jako každoročně soutěž ve zpěvu kanárů.

Po úvodním slově předsedy ZO Pavla Svaška se slova ujal MVDr. Minařík, který seznámil členy s nejnovějšími poznatky o moru králíků, jejich modifikacích a vývoji vakcín včetně výskytů této nemoci v blízkém okolí. Zdůraznil, jak je důležité, aby chovatelé hlásili výskyt této nemoci pro vývoj vakcíny. Následně odpověděl na konkrétní dotazy chovatelů.

Jako posilu do nastávající výstavní sezony se průběžně opracovávaly dvě vepřové kýty a k dispozici bylo točené pivo, nealko a jiné druhy nápojů. Na vyznačeném hřišti soutěžila dvě družstva ve hře petang, kterou připravili pro účastníky manželé Svaškovi.

Účastníci se shodli, že takovéto setkání přispívá k soudržnosti spolku a výměně zkušeností jednotlivých chovatelů.

O atmosféře setkání nejlépe vypovídají přiložené fotografie.

6.     

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl.

konaná dne 10.3.2018

 VČS se zúčastnilo 33 členů z celkového počtu 38 registrovaných členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Přítomen byl kromě jiných hostů i starosta Týniště n. O. pan Koldinský a další sponzoři, včetně  delegace ze ZO Holice a Třebechovice.

1. Zprávy přednesené na VČS:

Zprávu o činnosti za rok 2017 – přednesl předseda Vojtěch.

Uvedl výčet akcí naší ZO , vyzvedl ekonomický přínos Ptačích trhů které, ač byly poznamenány menší návštěvností z počátku roku vlivem ptačí chřipky, přinesly do ekonomiky ZO dostatek finančních prostředků na zajištění plánovaných výstav. Pro zatraktivění členství v naší ZO uvedl návrh výboru na zrušení povinnosti 30 brigádnických hodin zdarma pro členy do 70 let a 10 hodin zdarma pro mladé chovatele, od roku 2018 by se brigádnické hodiny odměňovaly sazbou 74 Kč v souladu s minimální mzdou. Výsledek veřejného hlasování viz. Usnesení.  Uvedl, že výbor zrušil pronájem restaurace se sl. Otavovou nutnost řešení této situace včetně vybavení kuchyně – výsledek viz. Usnesení. Ohlédl se za svojí šestnáctiletou funkcí v roli předsedy ZO, za největší úspěch označil získání pozemků v celém půdorysu Areálu od Pozemkového fondu, který označil za jeden z nejtěžších ve funkci předsedy. V závěru poděkoval všem členům za spolupráci a popřál budoucímu novému výboru hodně úspěchů v rozvoji chovatelské činnosti.

Zpráva vedoucího odboru králíků – přednesl garant Hušek.

Kladně ohodnotil zvýšení počtu chovatelů králíků a zvýšení počtu vystavovaných králíků našimi členy na výstavách. Uvedl přehled účasti našich členů na jednotlivých výstavách s uvedením jejich umístění. Poděkoval spřízněným organizacím za jejich účast na námi pořádaných výstavách. V závěru uvedl hodnocení naší soutěže o Zlatý bobek za rok 2017 kde bylo pořadí následující: Luňák Tomáš, Hušek, MUDr. Vaník, Vojtěch a Pojezdala.

Zpráva vedoucího odboru drůbeže – přednesl garant Bezdíček.

Uvedl, že v naší ZO je registrováno 12 chovatelů drůbeže, kteří chovají 15 plemen v 17 barevných rázech. Bohužel se počet chovatelů drůbeže oproti minulému roku snížil o tři. Dále uvedl přehled výstav, kterých se zúčastnili naši členové s jejich umístěním. Zvláště uvedl nově pořádanou speciální výstavu Klubu Australek, která bude v roce 2018 spolu s výstavou Klubu Českých slepic. V závěru uvedl výsledky naší soutěže o Zlatý hřeben za rok 2017 kde bylo pořadí následující: Bezdíček, Šimek a Janebová.

Zpráva vedoucího odboru holubů – přednesl garant Forman.

Obdobně jako předchozí garanti uvedl přehled výstav kterých se zúčastnili naši chovatelé holubů s výčtem jejich umístění na výstavách. Zaujal výčet chovatelů holubů, kteří za období od roku 2013 do roku 2017 vystavili své holuby na 61 výstavách a získali 64 cen. Na tomto výsledku se nejvíce podíleli Vojtěch, MUDr. Vaník, Marek Václav, Hušek a Forman.

Celoroční soutěž chovatelů holubů za rok 2017 dle kriterií Okresní soutěže skončila v tomto pořadí: MUDr. Vaník, Vojtěch, Huček, Janeba a Marek Jaroslav.

Registrace králíků za ZO ČSCH Týniště: - přednesl registrátor Forman.

Za období od 1.1.2017 do 28.2.2018 na rok 2017 registrovalo 12 našich chovatelů a chovatelek celkem 12 plemen a barevných rázů v počtu 109 kusů, což je o 32 kusů méně než v minulém období.

Na okres nejvíce naregistroval Pojezdala 2 barevné rázy králíků Vídeňských v počtu 28 kusů.

Na speciální kluby ve kterých je 9 našich členů naregistrovali celkem 11 plemen a barevných rázů v počtu 443 kusů. Na klub nejvíce naregistroval Hušek 2 plemena králíků Kalifornských a  Burgunských v počtu 194 kusů.

Celkem 16 našich chovatelů a chovatelek naregistrovalo na minulý rok 552 kusů králíků.

 Zpráva revizní komise: přednesl Brandejs A.

Komise zasedala pravidelně každé čtvrtletí, výsledky své kontroly prezentovala na jednáních výboru. Drobné nedostatky předávala pokladníkovi MUDr. Vaníkovi k řešení s účetní p. Chaloukovou. Na dalším jednání výboru byla podána informace o odstranění zjištěných drobných nedostatků.

Zpráva finanční – přednesl pokladník MUDr, Vaník.

Rozpočet 2017, který se pohybuje v rámci 800 tisíc Kč skončil přebytkem cca 120.000 Kč. Kladný výsledek umožnil pokrýt  náklady na pořádání výstav, proplácení brigád, provoz areálu ( plyn, elektřina, voda ), posuzovatelé, opravy nákupy drobného i hmotného majetku, služeb, plateb DPH apod. Tento výsledek je především umožněn díky ptačím trhům. Vytvořený přebytek bude použit na krytí zvýšených výdajů v roce 2018.

Návrh rozpočtu 2018 je předpokládaný v obdobném rozsahu jako 2017. Je uvažován  jako mírně schodkový z důvodu nákupu voliér pro drůbež a nákupu dalšího hmotného majetku. Na krytí ztráty bude použit přebytek z roku 2017.

Rozpočty jsou vždy vedeny snahou investovat do rozvoje Areálu pro vytvoření co nejlepšího prostředí pro chovatele a návštěvníky.

Volba nového výboru

Veřejným hlasováním rozhodli členové o způsobu hlasování. Výsledkem bylo tajné hlasování. Volební komise rozdala hlasovací lístky přítomným 33 členům., odevzdáno 32 platných hlasovacích lístků . Výsledek hlasování a nově zvolený výbor uveden v přiloženém usnesení.

Nově zvolený předseda ZO Týniště n.Orl. Pavel Svašek poděkoval za nově zvolen výbor za důvěru a poděkoval bývalému předsedovi Dr. Vojtěchovi za úspěšné vedení organizace v uplynulých 16 letech. Rovněž poděkoval bývalým členům výboru Bezdíčkovi a Pojezdalovi za jejich práci.

Diskuze

Revokace usnesení členské schůze o vyškrtnutí výstavy Činčil

Vojtěch přečetl dopis Klubu Činčil se žádostí o navrácení jejich výstavy do kalendáře výstav v roce 2018 v němž slibují pomoc při zajišťování výstavy. Po diskuzi byla veřejným hlasováním schválena revokace usnesení a navrácení jejich výstavy do kalendáře výstav.

Palhoun uvedl věkové složení organizace a její stárnutí včetně fyzického a z toho vyplývajícího nebezpečí v zajišťování plánovaných akcí. Na zvyšování počtu členů i pracujících nečlenů nelze spoléhat pouze na výbor, ale tento úkol padá na celou členskou základnu. Navrhl vrátit se k dřívějšímu způsobu likvidace výstavy po jejím skončení, aby se mohli bez problému zúčastňovat i pracující členové.

Holický – nabízí spolupráci při výběru nového vybavení kuchyně.

Kobiela – nabízí možnost kontaktování nového nájemce restaurace. 

Závěr výroční členské schůze provedl nový předseda ZO Pavel Svašek, který všem členům a jejich rodinným příslušníkům poděkoval za práci a podporu chovatelské činnosti v ZO ČSCH Týniště n.Orl. a  popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v naší organizaci.

 Po 16. hodině pokračovalo přátelské posezení s občerstvením, hudbou k poslechu i tanci s manželkami, přítelkyněmi, manžely a hosty. Celkem se schůze zúčastnilo také 24 hostů.

Nedílnou součástí zápisu je Usnesení Výroční členské schůze z 10.3.2018                                                                                                              

 Zpracoval: Palhoun.M.

Usnesení z Výroční členské schůze ZO ČSCH  Týniště n.Orl.

ze dne 10. 3. 2018

 

1.  VČS schvaluje_

-         zprávu předsedy ZO za rok 2017,

-         zprávu finanční za rok 2017,

-         zprávu revizní komise za rok 2017,

-         rámcový rozpočet na rok 2018,

-         zprávu inventarizační komise,

-         úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO i na rok 2018,

-         kalendář akcí na rok 2018,

-         příspěvky na výstavní činnost u Národních výstav, tj. doprava, vstupné  a dopravy na účast na výstavě dle dřívějšího odsouhlasení i pro rok 2018.

 

2.  VČS bere na vědomí:

      -   zprávy vedoucích jednotlivých odborů ZO,

      -   zprávu registrátora králíků.

 

3. Volby

Volební komise – VČS schválila veřejným hlasováním volební komisi ve složení: Koucký, Balcarová, Čermák.

Návrhová komise – VČS schválila veřejným hlasováním návrhovou komisi ve složení: Hušek, Forman, Palhoun.

Volby nového výboru – v tajném hlasování byl zvolen na dalších 5 let  devítičlenný výbor ZO ve složení:                                            Svašek Pavel                  předseda

                                                       Uhnavý Jaroslav             místopředseda

                                                       Kupcová Jana                 jednatel

                                                       MUDr. Vaník Jan           pokladník

                                                        Hušek Jaroslav               garant králíků

                                                        Janáček Ladislav            garant drůbeže

                                                        Forman Jaroslav              garant holubů

                                                        Valenta Jaroslav               hospodář

                                                       Ing. Miroslav Palhoun     zapisovatel

Volby revizní komise – v tajném hlasování zvolila tříčlennou revizní komisi ZO ve složení:                                  Brandejs Alois   předseda

                                  Koucký Jiří        člen člen

                                  Kobiela  Petr     člen.

V tajném hlasování bylo vydáno 33 hlasovacích lístků, odevzdáno 32 platných hlasovacích lístků, platných hlasů 32.

Volby do Okresního výboru: za naší ZO byli ve veřejném hlasování zvoleni: MUDr. Jan Vaník a Svašek

 4. VČS rozhodla

a) Zrušit členskou povinnost 30 brigádnických hodin zdarma pro členy do 70 let a obdobně pro mladé chovatele 10 hodin zdarma. Od roku 2018budou hodiny placené od první odpracované hodiny v souladu s minimální mzdou ve výši 74 Kč/hod.  na základě uzavřené Dohody o provedení práce.

Toto rozhodnutí platí za předpokladu úspěšného fungování Ptačích trhů a jejich ekonomického přínosu a bude každoročně vyhodnocováno.

b) Vzhledem k ukončení pronájmu restaurace se sl. Otavovou k 31.3.2018 VČS schvaluje možnost zakoupit základní vybavení do kuchyně restaurace ve výši cca 120.000 Kč po dohodě s budoucím nájemcem.

c) Veřejným hlasováním rozhodla vyhovět žádosti Klubu Činčil o znovu zařazení jejich výstavy do kalendáře 2018 s akceptací jejich nabídek dle písemné žádosti a pověřila jednatelku uzavřením smlouvy.   

5. Doprava zvířat na výstavy

Na základě návrhu starého výboru VČS schvaluje tento návrh na dopravu zvířat na výstavy:

-         Dopravu zvířat na výstavy v blízkém okolí by si členové zajišťovali sami s tím, že každý vystavovatel by dostal příspěvek 350 Kč s podmínkou, že  vystaví nejméně 3 ks zvířat. Za tuto dopravu by se nepřiznávaly brigádnické hodiny.

-         Dopravu na národní výstavy by si zajišťoval obdobným způsobem každý sám za 850 Kč opět bez brigádnických hodin.  V případě dohody výboru s Hromkem, by ji mohl zajišťovat na fakturu Hromek.

6. Diskuze

Členská schůze ukládá nově zvolenému výboru projednat diskuzní příspěvky a na členské schůzi informovat o jejich řešení.

 Usnesení bylo schváleno 33 přítomnými členy ZO z celkového počtu 38 členů, usnesení tudíž nabylo platnosti.                                                                                                       Výroční členské schůze se rovněž zúčastnilo 24 hostů.

                                                                           

 J. Hušek

                                                                  předseda návrhové komise

 

Týniště n. Orl. 10.3.2018

 

Vyhodnocení Okresní a Oblastní soutěžní výstavy králíků, holubů a drůbeže

konané 28.10.2017 v Areálu chovatelů v Týništi n.Orl.

Expozice králíků

Bylo vystaveno 272 ks králíků ve 38 druzích plemen a barevných rázech.

Celkem bylo uděleno 29 čestných cen.

Soutěž mladých králíků

1. Pojezdala Vendelín                        plemeno Vm                          381,5 bodů

2. MUDr. Vaník Jan                                             Al                            379,5 bodů

3. Drábek Petr                                                    Vm                           379 bodů

4. Hlaváček Josef                                               Sč                             378,5 bodů

Soutěž ZO ČSCH

1. ZO ČSCH Týniště n. Orl.:   Pojezdala, MUDr. Vaník, Čermáková, Forman   1.517 bodů

2.  ZO ČSCH Doudleby :    Hlaváček, Hlaváček, Hlaváček, Havel                     1.507,5 bodů

2. ZO ČSCH Týniště n.Orl.:  Hušek, Pojezdala, Valenta, Dr Vojtěch                  1.507,5 bodů

3. ZO ČSCH Skuhrov n, B.:  Drábek, Pohl, Pohl, Pohl                                       1.504 bodů

Expozice holubů

Bylo vystaveno 147 ks holubů ve 37 plemenech a barevných rázech.

Celkem bylo uděleno 16 čestných cen.

Soutěž výletků holubů

1. Valášek Jaroslav                 plemeno   Hýl bronzový černokřídlý             21 bodů

1. Marek Jaroslav                                     Moravský pštros modrý               21 bodů

2. Forman Jaroslav                                  Gigant grizzly                                 20 bodů

3. Valášková Alena                                  Hýl zlatý černokřídlý                      19 bodů

4. Hušek Jaroslav                                    Slezský voláč červený bělouš         13 bodů

Soutěž ZO ČSCH

1. ZO ČSCH Týniště n. O. I:   Marek, Hušek, MUDr. Vaník, Forman                87 bodů

2. ZO ČSCH Bílý Újezd I:  Valášek, Valášková, Valášková, Valášková              85 bodů

3. ZO ČSCH Dobruška I:  Šimek, Dušánek, Řízek, Linhart                                72 bodů

 

Expozice drůbeže

Bylo vytaveno 117 ks drůbeže ve 36 plemenech a barevných rázech.

Celkem bylo uděleno 15 čestných cen.

Mladá drůbež

1. Jarkovský František               plemeno       Kachna čárkovaná                  289 bodů

2. Jarkovský Tomáš                                        Vlaška rodobarvá                   282,5 bodů

3. Jarkovský Miroslav                                    Faverolky lososové                 282,5 bodů

Soutěž ZO ČSCH

1. Borohrádek I:   Jarkovský, Vlasák, Svoboda, Jarkovský                           

2. Borohrádek II: Jarkovský, Svoboda, Nosek, Hromek

3. Borohrádek III: Hromek, Nosek, Jarkovský, Nosek.

Závěr

Okresní soutěžní výstava prokázala vysokou úroveň chovatelské činnosti členů Základních organizací Českého svazu chovatelů v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Soutěžní výstavy se zúčastnilo celkem 61 chovatelů. 

 Zpracoval: Palhoun.M

 

Ve dnech 28.9. - 1.10.2017 se konala v Častolovicích výstava  ZAHRADA VÝCHODNÍCH ČECH, které se zúčastnila i Základní organizace ČSCH v Týništi nad Orlicí se svou expozicí. Byli zde vystaveny vzorky zvířátek našich chovatelů  a to 13 ks králíků, 7 ks holubů , slepice, husy, andulky, korely, papoušek a krásný zlatý bažant. Interiér dozdobily obrázky zvířátek, které namalovaly děti Základní školy v Olešnici.
Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Memoriál Josefa Holického 

Májová výstava králíků, holubů a drůbeže

Týniště nad Orlicí 1.5.2017 

Tato tradiční výstava se koná na počest Josefa Holického, nestora týnišťských chovatelů, od jehož úmrtí uplynulo letos již 31 let a týnišťští chovatelé jsou pokračovateli jeho odkazu v chovatelství.

Králíci

Memoriál Josefa Holického

                                    plemeno                 chovatel                                body

1. místo                       Kal č                  Hušek Jaroslav                          379,0

2. místo                       Kuv m                Luňák Tomáš                            374,5

3. místo                       Bu                      Hušek Jaroslav                          374,5

4. místo                       Kal m                 Luňák Tomáš                             363,0 

Memoriál Františka Kindla – Činčila velká

                                    Čv                      Ing. Bartoš Jiří                            95,5

Memoriál Petra Červinky – Belgický obr 

                                    Bo a                  Suchánek Jan                               95,0

Memoriál Miroslava Marka – Stříbřitý malý

                                  Sm č                  Šimek Vladimír                            95,5 

          Holubi

1. místo                       Český bublák černý                   MUDr. Vaník Jan              18

2. místo                       Česká čejka černá                     Janeba Miroslav                17

3. místo                       Slezský voláč červ. běl.            Hušek Jaroslav                   16

4. místo                       King červený dominant            Dr. Vojtěch Jaroslav          15

4. místo                       Český bublák bílý                     MUDr. Vaník Jan              15 

Drůbež

1. místo                       Hempšírka mědě čevená           Bezdíček Emil                  281,5

2. místo                       Východofríští  rackové             Šimek Vladimír                280

3. místo                       z. Velsumka rezavě koroptví    Janebová Jitřenka             277

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl.

konaná dne 18.3.2017

VČS se zúčastnilo 33 členů z celkového počtu 45 členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Přítomen byl i starosta Týniště n. O. pan Koldinský a další sponzoři včetně delegace ze ZO Holice. Přítomny byly rovněž manželky členů. VČS se zúčastnilo celkem 59 účastníků.

1. Zpráva o činnosti ZO za rok 2016 – přednesl předseda ZO př. Vojtěch. Ocenil práci výboru ZO, který se schází 1x měsíčně a pracuje na přípravě a zajištění výstav, Ptačích trhů, výstavbě Areálu a rozvoji chovatelství. Krátce zhodnotil proběhlé výstavy, zvláště tradiční výstavu na 1. Máje pořádanou jako Memoriál Josefa Holického, která je propagací chovatelství zejména pro mládež z Týniště a okolí. V roce 2016 uspořádala naše ZO celkem 8 výstav, z toho 6 speciálních. Novinkou v letošním roce bude výstava klubu Australanek 15. října 2017 spolu s výstavou Českých plemen slepic. Pokračujeme rovněž v pořádání Ptačích trhů vždy čtvrtou neděli v měsíci.

Z hlediska návštěvnosti výstav je nejvíce navštěvovaná Májová výstava a ze speciálních jsou to Rexi a VSs. U ostatních výstav je návštěvnost průměrná a u některých velmi slabá. Většina těchto výstav nepokryje náklady na přípravu a nebýt Ptačích trhů těžko by jsme se s pořádáním výstav vyrovnávali.

Toto vše by nebylo možné bez aktivní účasti našich členů, kteří v loňském roce odpracovali při zajišťování jednotlivých akcí přes 4.100 brigádnických hodin a předseda jim za to zvlášť poděkoval a ocenil jejich aktivní účast při zajišťování všech těchto akcí.

Předseda př. Vojtěch vyzdvihl chovatelské úspěchy našich členů, které byly podrobně uvedeny ve zprávách jednotlivých garantů.

Naše ZO spolupracuje s dalšími chovatelskými organizacemi, zejména se ZO Holice, Třebechovice, Skuhrov, Bílý Újezd, Letohrad, Česká Skalice a Slatina. Vyjádřil přesvědčení že spolupráce bude pokračovat i v tomto roce.

Závěrem poděkoval všem členům za jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že i v letošním roce splníme všechna svá předsevzetí.

2. Finanční zpráva – přednesl jednatel a pokladník př. Vaník. Příjmy za rok 2016 umožnily pokrýt veškeré náklady spojené s pořádáním a organizováním výstav včetně odměn za brigády, Ptačích trhů, provozu Areálu a jeho zvelebování. Největší část příjmů je za Ptačí trhy, dále za ubytování a pronájem restaurace. Příjmy z těchto činností umožnily dostatečnou finanční rezervu pro rok 2017 tak, aby mohly probíhat plánované akce – viz kalendář 2017 - a úpravy Areálu a rozšíření výstavního fundusu. Z tohoto hlediska byl výsledek hospodaření roku 2016 úspěšný a i přes vyšší náklady byl ziskový. Návrh rozpočtu na rok 2017 předpokládá i přes negativní vliv opatření v důsledku ptačí chřipky příjmy, které pokryjí provoz, plánované výstavy, úpravy a vytvoření finanční rezervy. Rozpočet je navrhován jako ziskový.

3. Zpráva revizní komise – přednesl její předseda př. Brandejs ml. Revizní komise kontrolovala účetní doklady za jednotlivá čtvrtletí. Kromě drobných nedostatků, přímo opravitelných, neshledala žádné závady.

4. Zprávy vedoucích jednotlivých odborů

Odbor králíků – zprávu přednesl garant odboru př. Hušek. Díky novým členům a nadstardantním příspěvkům členům, kdy ZO zajišťuje dopravu zvířat na výstavy, přispívá na úhradu klecného, hradí dopravu a vstupenku na návštěvu národních výstav. Seznámil členy s účastí a výsledky našich chovatelů na jednotlivých výstavách, jako jsou: Memoriál J. Holického, Národní výstava mláďat králíků a drůbeže v Lysé, Oblastní soutěžní výstava v Týništi n.O., Celostátní výstava drobného zvířectva v listopadu v Lysé a výstava Náš chovatel v Lysé. Naši členové jsou i členy klubů králíků. Vyhodnotil i účast a výsledky našich členů na výstavách pořádaných našimi spřátelenými ZO – Holice, Třebechovice, Letohrad, Slatina, Česká Skalice a další. S výsledky našich členů na všech výstavách seznamuje členy na členských schůzích.

Ve své zprávě vyhodnotil soutěž v rámci naší ZO o Zlatý bobek, kde bylo toto pořadí: Hušek, Luňák Tomáš, MUDr. Vaník, Kout, Forman, Svašek, Dr. Vojtěch, Luňák Jaroslav.

Na závěr apeloval na naše členy, aby zvýšili účast na výstavách u našich spřátelených ZO.

Odbor drůbeže – zprávu přednesl garant odboru př. Bezdíček. V naší ZO je registrováno 15 chovatelů hrabavé a vodní drůbeže, kteří chovají 20 plemen ve 22 barevných rázech což je mírný pokles oproti loňskému roku. Přesto bylo v roce 2016 okroužkováno 236 ks kuřat, což je o 40 ks více. Ve výstavní činnosti jsou aktivní Bezdíček, Brandejs ml., Schejbal, Janebová, Janeba, Janáček, Šimek a další. S výsledky našich chovatelů na výstavách jsou členové seznamováni na členských schůzích ZO. Pro podporu vystavování jsou členům poskytovány stejné výhody jako u odboru králíků.V soutěži naší ZO o Zlatý hřeben bylo toto pořadí: Brandejs ml., Bezdíček a Janebová. Obdobně jako u králíků poděkoval za dobrou spolupráci se spřátelenýmí ZO.

Připomenul členům, že ZO vlastní líheň na 192 vajec, která je k dispozici všem členům a je na nich, aby mu předali své požadavky. Jako garant drůbeže je pověřen její obsluhou.

Odbor holubů – zprávu přednesl garant odboru př. Forman. Odbor má 12 členů, dva členové MUDr. Vaník a Marek J. jsou členy speciálních klubů. Chovají 12 plemen holubů. Ve výstavní činnosti členové vystavili své opeřence na 13 výstavách. V soutěži o Zlatý brk bylo za rok 2016 toto pořadí: Dr. Vojtěch, Marek J., MUDr. Vaník, Hušek, Louda J., Janeba, Čermák. Úspěchy chovatelů holubů jsou prezentovány na členských schůzích.

Jako registrátor králíků zároveň seznámil VČS s registrací králíků za rok 2016. Na okres bylo celkem registrováno 136 ks králíků 10 plemen.

Na jednotlivé kluby registrovalo našich 9 členů celkem 428 ks králíků v 10 plemenech. Celkem našich 17 chovatelů a chovatelek naregistrovalo 564 ks králíků za rok 2016.

Dikuze – v diskuzi vystoupili někteří hosté, ze strany členů nebylo připomínek.

Usnesení z VČS bylo jednomyslně schváleno.

Závěr výroční členské schůze provedl předseda ZO př. Vojtěch, který všem členům a jejich rodinným příslušníkům poděkoval za práci a podporu chovatelské činnosti v ZO ČSCH Týniště n.Orl. a popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v naší organizaci.

Po 16. hodině pokračovalo přátelské posezení s občerstvením, hudbou k poslechu i tanci s manželkami, přítelkyněmi, manžely a hosty.

Zpracoval: Palhoun.M

Usnesení z Výroční členské schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl.

ze dne 18. 3. 2017

1. VČS schvaluje_

 • zprávu předsedy ZO za rok 2016,
 • zprávu finanční za rok 2016,
 • zprávu revizní komise za rok 2016,
 • rámcový rozpočet na rok 2016,
 • úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO i na rok 2017,
 • kalendář akcí na rok 2017,
 • příspěvky na výstavní činnost u Národních výstav, tj. doprava, vstupné a dopravy na účast na výstavě dle dřívějšího odsouhlasení i pro rok 2017.

2. VČS bere na vědomí:

- zprávy vedoucích jednotlivých odborů ZO,

- zprávu registrátora králíků.

 • změnu výše sazby za brigádnické hodiny po odpracování 30 hodin bezplatně členy do 70 let z 60 Kč/hod. na 66 Kč/hod. hrubého za podmínky úspěšného fungování Ptačích trhů na základě nařízení vlády o minimální mzdě,

4. VČS ukládá výboru ZO zajistit:

 • nákup 10 ks voliér pro drůbež,
 • výměnu dalších částí oken v halách,
 • dle zájmu členů zorganizovat případné setkání členů s kulturní akcí mimo členskou schůzi.

Usnesení bylo schváleno všemi 33 přítomnými členy ZO z celkového počtu 45 členů.

př. J. Hušek

předseda návrhové komise

Týniště n. Orl.

18.3.2017

 

 

Memoriál Josefa Holického

Májová výstava králíků, holubů a drůbeže

Týniště nad Orlicí 1.5.2016

 Tato tradiční výstava se koná na počest Josefa Holického, nestora týnišťských chovatelů, od jehož úmrtí uplynulo letos již 30 let a týnišťští chovatelé jsou pokračovateli jeho odkazu v chovatelství.

Králíci

Memoriál Josefa Holického

                                   plemeno                 chovatel                                body

1. místo                       Kuvm                 Luňák Tomáš                            374,0

2. místo                       Nč                      Svašek Pavel                            373,5

3. místo                       Kal m                 Luňák Tomáš                            373,0

 Memoriál Františka Kindla – Činčila velká

                                                              Ing. Bartoš Jiří                            95,5

Memoriál Petra Červinky – Belgický obr 

                                                           Suchánek Jan                                 94,0

Memoriál Miroslava Marka – Stříbřitý malý

Uhnavý Jaroslav                             90,5        

          Holubi

1. místo                       Moravský pštros                      Marek Jaroslav                  22

2. místo                       King červený dom.                   Dr. Vojtěch Jaroslav          20

3. místo                       Český bublák bílý                     MUDr. Vaník Jan              19

4. místo                       Slezský voláč červený bělouš    Hušek Jaroslav                   18

5. místo                       Česká čejka černá bezrousá     Janeba Miroslav                  14

 

Memoriál Josefa Minaříka – Moravský pštros               Marek Jaroslav              22

 

Drůbež

1. místo                       Velsumka rezavě koroptví    Janebová Jitřenka      283,5

2. místo                       Hempšírka měděně červená    Bezdíček Emil           279,0

 

Soutěž členů ZO ČSCH Týniště n. Orl.

Vyhodnocení této soutěže se provádí dle umístění členů na výstavách.

 

Zlatý bobek:    1. Hušek Jaroslav,  2. Dr. Vojtěch Jaroslav,  3. MUDr. Vaník Jan

Zlatý hřeben:  1.  Bezdíček Emil,  2.Janáček Ladislav, 3. Schejbal Jiří

Zlatý brk:        1. MUDr. Vaník Jan, 2. Dr. Vojtěch Jaroslav, 3. Marek Jaroslav

 Fotografie z členské schůze 24.6.2016, na které byly vyhodnoceny Memoriál Josefa Holického za účasti jeho syna a soutěže o Zlatý bobek, Zlatý hřeben a Zlatý brk spojené s předáním pohárů vítězům jednotlivých soutěží přiloženy.

Zpracoval: Palhoun.M

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl.

konaná dne 19.3.2016

 VČS se zúčastnilo 31 členů z celkového počtu 44 členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Dále se zúčastnilo 14 hostů včetně starostky Týniště n. O. Ing. Galbíčkové.

 1. Zpráva o činnosti ZO za rok 2015 – přednesl předseda ZO př. Vojtěch. Ocenil práci výboru ZO, který se schází 1x měsíčně a pracuje na přípravě a zajištění výstav, Ptačích trhů, výstavbě Areálu a rozvoji chovatelství. Zvláště potěšující je že se v minulém roce rozrostla naše členská základna o 9 členů, z toho jde o 5 mladých členů. Jsou převážně z jiných organizací v rámci okresu.

Ve výstavbě Areálu byly splněny úkoly dané minulou VČS včetně zakoupení nové traktorové sekačky. Ve zvelebování Areálu chceme i nadále pokračovat – viz. usnesení VČS.

V minulém roce se konalo 8 výstav, z toho 6 speciálních celorepublikových, Májová výstava a Oblastní výstava drobného zvířectva, kterou zorganizovala naše ZO, protože se nekoná Okresní výstava. Kromě toho pořádáme 12 Ptačích trhů, které jsou pro naši ZO hlavním finančním přínosem – vloni přes 32 tisíc návštěvníků.

Z hlediska návštěvnosti výstav je nejvíce  navštěvovaná Májová výstava a ze speciálních jsou to Castoexi a VSS. U ostatních výstav je návštěvnost průměrná a u některých velmi slabá – např. u výstavy Českých slepic. Většina těchto výstav nepokryje náklady na přípravu a nebýt Ptačích trhů těžko by jsme se s pořádáním výstav vyrovnávali. V letošním roce budeme muset zintenzívnit propagaci výstav v rámci okresu i kraje.

Toto vše by nebylo možné bez aktivní účasti našich členů, kteří v loňském roce odpracovali při zajišťování jednotlivých akcí přes 4.000 brigádnických hodin a předseda jim za to zvlášť poděkoval a ocenil jejich aktivní účast při zajišťování všech těchto akcí.

Předseda př. Vojtěch vyzdvihl chovatelské úspěchy našich členů, které byly podrobně uvedeny ve zprávách jednotlivých garantů.

Naše ZO spolupracuje s dalšími chovatelskými organizacemi, zejména  se ZO Holice, Třebechovice, Skuhrov, Bílý Újezd, Letohrad, Česká Skalice a Slatina. Vyjádřil přesvědčení že spolupráce bude pokračovat i v tomto roce.

Závěrem poděkoval všem členům za jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že i v letošním roce splníme všechna svá předsevzetí. 

2. Finanční zpráva – přednesl jednatel a pokladník př. Vaník. Příjmy za rok 2015 umožnily pokrýt veškeré náklady spojené s pořádáním a organizováním výstav, včetně odměn za brigády, Ptačích trhů, provozu Areálu a jeho zvelebování. Největší část příjmů je za Ptačí trhy, dále za ubytování a pronájem restaurace. Příjmy z těchto činností  umožnily dostatečnou finanční rezervu pro rok 2016 tak, aby mohly probíhat plánované akce – viz kalendář 2016 - a úpravy Areálu. Z tohoto hlediska byl výsledek hospodaření roku 2015 úspěšný.                                                                                   Návrh rozpočtu na rok 2016 předpokládá obdobné příjmy, které pokryjí provoz, plánované výstavy, úpravy a vytvoření finanční rezervy. Rozpočet je navrhován jako ziskový.

 3. Zpráva revizní komise – přednesl její předseda př. Brandejs ml. Revizní komise kontrolovala účetní doklady za jednotlivá čtvrtletí. Kromě drobných nedostatků, přímo opravitelných, neshledala žádné  závady. 

4. Zprávy vedoucích jednotlivých odborů 

Odbor králíků – zprávu přednesl garant odboru př. Hušek. Oproti loňskému roku se s nárůstem počtu členů zvýšil i počet chovatelů králíků, zřejmě i díky tomu, že naše ZO vytváří velmi nadstandardní podmínky pro vystavování našimi členy. Hradí dopravu zvířat na výstavy, přispívá na úhradu klecného, hradí dopravu a vstupenku na návštěvu národních výstav. Seznámil členy s účastí a výsledky našich chovatelů na jednotlivých výstavách, jako jsou: Memoriál J. Holického, Národní výstava mláďat králíků a drůbeže v Lysé, Oblastní soutěžní výstava v Týništi n.O., Celostátní výstava drobného zvířectva v listopadu v Lysé a výstava Náš chovatel v Lysé. Kromě těchto výstav jsou naši členové i členy klubů králíků. Vyhodnotil i účast našich členů na výstavách pořádaných našimi spřátelenými ZO – Holice, Třebechovice, Letohrad, Slatina, Česká Skalice a další. S výsledky našich členů na všech výstavách seznamuje členy na členských schůzích.

Ve své zprávě vyhodnotil soutěž o Zlatý bobek, kde bylo toto pořadí: Hušek, Dr.Vojtěch, MUDr.Vaník, Kout, Forman, Svašek, Šimek, Brandejs ml.a Pojezdala. 

Na závěr apeloval na naše členy, aby zvýšili účast na výstavách naší ZO. 

Odbor drůbeže – zprávu přednesl garant odboru př. Bezdíček. V naší ZO je registrováno 18 chovatelů hrabavé a vodní drůbeže, kteří chovají 23 plemen ve 25 barevných rázech. Ve výstavní činnosti jsou aktivní Bezdíček, Schejbal, MUDr. Vaník, Janebová,                Dr.Vojtěch, Janeba, Janáček a další. S výsledky našich chovatelů na výstavách jsou členové seznamováni na členských schůzích ZO. Pro podporu vystavování jsou členům poskytovány stejné výhody jako u odboru králíků.V soutěži o Zlatý hřeben Bylo toto pořadí: Bezdíček, Janáček, Schejbal a Janebová. Obdobně jako u králíků  poděkoval za dobrou spolupráci se spřátelenýmí ZO.

Připomenul členům, a to, hlavně novým členům, že ZO zakoupila líheň na 192 vajec, která je k dispozici všem členům a je na nich, aby mu předali své požadavky. Jako garant drůbeže je pověřen její obsluhou. 

Odbor holubů – zprávu přednesl garant odboru př. Forman. Odbor má 10 členů, dva členové MUDr. Vaník a Marek J. jsou členy speciálních klubů. Chovají 8 plemen holubů.Ve výstavní činnosti členové vystavili své opeřence na 10 výstavách. V soutěži o Zlatý brk bylo za rok 2015 toto pořadí: MUDr. Vaník, Dr. Vojtěch, Marek J., Janeba, Hušek a MUDr. Doležal. Úspěchy chovatelů holubů jsou prezentovány na členských schůzích.

Jako registrátor králíků zároveň seznámil VČS s registrací králíků za rok 2015. Na okres bylo celkem registrováno 147 ks králíků 17 plemen a barevných rázů od 12 chovatelů.

Na jednotlivé kluby registrovalo našich 6 členů celkem 267 ks králíků v 5 plemenech.  

Závěr výroční členské schůze provedl předseda ZO př. Vojtěch, který všem členům a jejich rodinným příslušníkům poděkoval za práci a podporu chovatelské činnosti v ZO ČSCH Týniště n.Orl. a novým členům popřál mnoho úspěchů a spokojenosti v naší organizaci. 

Po 16. hodině pokračovalo přátelské posezení s občerstvením, hudbou k poslechu i tanci s manželkami, přítelkyněmi, manžely a hosty.

                                                                                                               Zpracoval: Palhoun.M

Usnesení z Výroční členské schůze ZO ČSCH  Týniště n.Orl.

ze dne 19. 3. 2016 

1.  VČS schvaluje_

-         zprávu předsedy ZO za rok 2015,

-         zprávu finanční za rok 2015,

-         zprávu revizní komise,

-         rámcový rozpočet na rok 2016,

-         změnu výše sazby za brigádnické hodiny po odpracování 30 hodin bezplatně členy do 70 let  z 55 Kč/hod. na 60 Kč/hod. hrubého za podmínky úspěšného fungování Ptačích trhů na základě nařízení vlády o minimální mzdě,

-         úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO i na rok 2016,

-         kalendář akcí na rok 2016,

-         příspěvky na výstavní činnost u Národních výstav, tj. doprava, vstupné a dopravy na účast na výstavě dle dřívějšího odsouhlasení i pro rok 2016.

 2.  VČS bere na vědomí:

      -   zprávy vedoucích jednotlivých odborů ZO,

      -   zprávu registrátora králíků.

 4.  VČS ukládá výboru ZO zajistit:

        - obnovení nátěru podlah v obou halách,

           dle finančních možností v roce 2016 rekonstrukci přední části plotu před  

           vjezdem do Areálu včetně brány,                                     

-         nákup dalších 20 ks klecí pro králíky a 10 ks voliér pro drůbež,

-         zhotovení 25 ks podlážek pod králičí klece,

-         řešit dopravu zvířat na výstavy v roce 2017 i za cenu nákupu vleku nebo jiným způsobem, např. externě,

-         dle zájmu členů zorganizovat případné setkání členů  s kulturní akcí mimo členskou schůzi.

 

Usnesení bylo schváleno všemi 31 přítomnými členy ZO z celkového počtu 44 členů.

                                                                                    

př. J. Hušek

                                                                  předseda návrhové komise

 

Týniště n. Orl.                       

19.3.2016

Vyhodnocení soutěží chovatelů Z.O. ČSCH Týniště nad Orlicí na členské schůzi 19.6.2015

Soutěž o Zlatý bobek, Zlatý hřeben a Zlatý brk

Tato soutěž charakterizuje úspěchy našich chovatelů na výstavách v průběhu minulého roku.

Zlatý bobek ( králíci )

1.místo Hušek Jaroslav

2.místo Kout Martin

3.místo MUDr. Vaník Jan

Zlatý hřeben ( drůbež )

1. místo Bezdíček Emil

2. místo Marková Eliška

3. místo Schejbal Jiří

Zlatý brk ( holubi )

1. místo MUDr. Vaník Jan

2. místo RSDr. Vojtěch Jaroslav

3. místo Marek Jaroslav

Ocenění chovatelé byli odměněni finančními dary od ZO ČSCH Týniště n.O.

 

Memoriál Josefa Holického

Tato soutěž charakterizuje naše chovatele úspěšné na tradiční Prvomájové výstavě.

Králíci

1. místo Hušek Jaroslav

2. místo Hušek Jaroslav

3. místo Svašek Pavel

Drůbež

1. místo Bezdíček Emil

2. místo Schejbal Jiří

3. místo Janebová Jitřenka

Holubi

1. místo MUDr. Vaník Jan

2. místo RSDr. Vojtěch Jaroslav

3. místo Hušek Jaroslav

Ocenění chovatelé byli odměněni poháry, které předával sponzor Memoriálu Karel Holický, syn Josefa Holického.

 

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl. konaná dne 14.3.2015

 

VČS se zúčastnilo 31 členů z celkového počtu 39 členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Dále se zúčastnilo 12 hostů včetně starosty města Týniště n. Orl.

Program:

1. Zpráva o činnosti ZO za rok 2014 – přednesl předseda ZO př. Vojtěch. Ocenil práci výboru ZO, který se schází 1x měsíčně a pracuje na přípravě a zajištění výstav, Ptačích trhů, výstavbě Areálu a rozvoji chovatelství. Během roku se konaly 4 členské schůze.

Ve výstavbě Areálu byly splněny úkoly dané minulou VČS a to, nová pokladna u vchodu do Areálu, rekonstrukce malé klubovny, rekonstrukce pokojů, kompletní výměna střechy na hlavní budově a další drobné opravy.

Ve zvelebování Areálu chceme i nadále pokračovat – úprava střech obou výstavních hal, nové klece pro holuby a zakrslé králíky, úvaha o nové traktorové sekačce, nových stolech a židlích v obou klubovnách, atd.

V minulém roce se konalo 8 výstav, z toho 6 speciálních celorepublikových. Kromě toho pořádáme 12 Ptačích trhů, které jsou pro naši ZO hlavním finančním přínosem – vloni téměř 32 tisíc návštěvníků.

Ve výstavní činnosti je největší akcí naší ZO Májová výstava a Memoriál Josefa Holického. Tato výstava má největší návštěvnost a je vizitkou činnosti naší ZO. Uspořádali jsme Oblastní soutěžní výstavu drobného zvířectva jako náhradu za Okresní výstavu.

Toto vše by nebylo možné bez aktivní účasti našich členů, kteří v loňském roce odpracovali při zajišťování jednotlivých akcí přes 4.000 brigádnických hodin. Pro lepší ocenění práce členů výbor navrhuje zvýšit odměnu za placenou brigádnickou hodinu na 50 Kč hrubého.

Předseda př. Vojtěch vyzdvihl chovatelské úspěchy našich členů, které byly podrobně uvedeny ve zprávách jednotlivých garantů.

Ve své zprávě se zabýval věkovou strukturou členské základny, kdy její věkový průměr je 62 let. Pro přijetí mladých členů děláme více než v minulosti – např. při výstavě Castorexů jsme uspořádali ve vedlejší hale Králičí hop, umožnili jsme v našich prostorách mistrovství ve zpěvu kanárů, atd. což se projevilo ve vyšší návštěvnosti rodičů s dětmi. V těchto akcích chceme i nadále pokračovat, aby vešly ve větší známost a přilákaly tak do našich řad nové členy.

Naše ZO spolupracuje s dalšími chovatelskými organizacemi, jmenovitě  se ZO Holice, Nové Město, Třebechovice, Skuhrov, Bílý Újezd, Rychnov n. Kn. a Slatina.

Závěrem poděkoval všem členům za jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že i v letošním roce splníme všechna svá předsevzetí.

 

2. Finanční zpráva – přednesl jednatel a pokladník př. Vaník. Příjmy za rok 2014 umožnily pokrýt veškeré náklady spojené s pořádáním a organizováním výstav, Ptačích trhů, provozu Areálu a jeho zvelebování – viz. zpráva o činnosti. Navíc umožnily dostatečnou rezervu pro začátek roku 2015 tak, aby mohly probíhat plánované úpravy Areálu. Z tohoto hlediska byl výsledek hospodaření roku 2014 úspěšný.                                                                                   Návrh rozpočtu na rok 2015 předpokládá obdobné příjmy, které pokryjí provoz, plánované úpravy a vytvoření finanční rezervy. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.

 

3. Zpráva revizní komise – přednesl její předseda př. Brandejs ml. Revizní komise kontrolovala účetní doklady za jednotlivá čtvrtletí. Kromě drobných nedostatků, přímo opravitelných, neshledala žádné  závady.

 4. Zprávy vedoucích jednotlivých odborů

Odbor králíků – zprávu přednesl garant odboru př. Hušek. Přesto, že jde o nejsilnější odbor, i zde ubývá chovatelů, i když naše ZO vytváří velmi nadstandardní podmínky pro vystavování našimi členy. Hradí dopravu zvířat na výstavy, přispívá na úhradu klecného, hradí dopravu a vstupenku na návštěvu národních výstav.                                                                       Seznámil členy s účastí a výsledky našich chovatelů na jednotlivých výstavách, jako jsou: Memoriál J. Holického, Národní výstava mláďat králíků a drůbeže v Lysé, Oblastní soutěžní výstava v Týništi n.O., Celostátní výstava drobného zvířectva v listopadu v Lysé a výstava Náš chovatel v Lysé. Kromě těchto výstav jsou naši členové i členy klubů králíků. Vyhodnotil i účast našich členů na výstavách pořádaných našimi spřátelenými ZO – Holice, Třebechovice, Letohrad, Slatina, Česká Skalice a další. S výsledky našich členů na výstavách seznamuje členy na členských schůzích.

Ve své zprávě vyhodnotil soutěž o Zlatý bobek, kde bylo toto pořadí: Hušek, Kout, MUDr. Vaník, Dr. Vojtěch, Svašek, Forman, Brandejs ml.,Pojezdala a Valenta. 

 

Odbor drůbeže – zprávu přednesl garant odboru př. Bezdíček. I tento odbor se potýká obdobně jako odbor králíků s úbytkem vystavujících chovatelů. Přesto je v naší ZO registrováno 13 chovatelů hrabavé a vodní drůbeže, kteří chovají 22 plemen ve 24 barevných rázech. Ve výstavní činnosti jsou nejvíce úspěšní př. Bezdíček, Janáček a Eliška Marková. S výsledky našich chovatelů na výstavách jsou členové seznamováni na členských schůzích ZO. Pro podporu vystavování jsou členům poskytovány stejné výhody jako u odboru králíků.V soutěži o Zlatý hřeben Bylo toto pořadí: Bezdíček, Marková, Schejbal.

Připomenul členům, že ZO zakoupila líheň na 192 vajec, která je k dispozici všem členům a je na nich, aby mu předali své požadavky. Jako garant drůbeže je pověřen její obsluhou.

 

Odbor holubů – zprávu přednesl garant odboru př. Forman. Odbor má 11 členů, dva členové př. Vaník a Marek J. jsou členy speciálních klubů. Chovají tato plemena holubů: Kingy, Český bublák, Moravský pštros, Rys, Česká čejka, Slezský voláč a Gigant.Ve výstavní činnosti členové vystavili své opeřence na 12 výstavách a dalších dvou konaných v našem Areálu. Celkem získali 14 čestných cen. V soutěži o Zlatý brk bylo toto pořadí: MUDr. Vaník, Dr. Vojtěch, Marek J., Hušek a Janeba. Úspěchy chovatelů holubů jsou prezentovány na členských schůzích.

Jako registrátor králíků zároveň seznámil VČS s registrací králíků za rok 2014. Na okres bylo celkem registrováno 124 ks králíků 9 chovateli a 10 plemen.

Na jednotlivé kluby registrovalo našich 5 členů celkem 363 ks králíků v 5 plemenech.

 

Závěr výroční členské schůze provedl předseda ZO př. Vojtěch, který všem členům a jejich rodinným příslušníkům poděkoval za práci a podporu chovatelské činnosti v ZO ČSCH Týniště n.Orl.

 Po 16. hodině pokračovalo přátelské posezení s občerstvením, hudbou k poslechu i tanci s manželkami, přítelkyněmi, manžely a hosty.

                                                                                                               Zpracoval: Palhoun.M.

Usnesení z Výroční členské schůze ZO ČSCH  Týniště n.Orl.

ze dne 14.3.2015

 

1.  VČS schvaluje_

-         zprávu předsedy ZO za rok 2014,

-         zprávu finanční za rok 2014,

-         zprávu revizní komise,

-         rámcový rozpočet na rok 2015,

-         změnu výše sazby za brigádnické hodiny po odpracování 30 hodin bezplatně členy do 70 let  ze 45 Kč/hod. na 50 Kč/hod.hrubého za podmínky úspěšného fungování Ptačích trhů,

-         úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO na rok 2015,

-         kalendář akcí na rok 2015..

-         přijetí za členku ZO ČSCH – př. Janebovou Jitřenku,

-         příspěvky na výstavní činnost u Národních výstav, tj. doprava, vstupné a dopravy na účast na výstavě dle dřívějšího odsouhlasení.

 

2.  VČS bere na vědomí:

      -   zprávy vedoucích jednotlivých odborů ZO,

      -   přípravu kulturní akce – zájezdu.

 

4.  VČS ukládá výboru ZO:

-         maximálně hospodařit s finančními prostředky ZO,

-         veškeré opravy, rekonstrukce a investice nad 50.000 Kč projednávat a schvalovat na členské schůzi,

-   zajistit aby revizní komise provedla revizi hospodaření nejméně 4x ročně.

 

Usnesení bylo schváleno všemi 31přítomnými členy ZO z celkového počtu 39 členů.

                                                                                              př. J Hušek

                                                                  předseda návrhové komise

 

Týniště n. Orl.  14.3.2015

 

Zápis z členské schůze ZO ČSCH Týniště n. Orl. konané 13.6.2014

Členské schůze se zúčastnilo 23 členů, Schůze byla tudíž usnášení schopná. Jako host se zúčastnil sponzor Memoriálu J. Holického p. Holický.

Na úvod členové uctili minutou ticha památku zesnulého dlouholetého úspěšného a uznávaného člena organizace př. Josefa Podolského.

Zprávu o činnosti výboru za uplynulé období přednesl jednatel ZO př. MUDr. Vaník.

 

V další části přednesli garanti jednotlivých odborností výsledky soutěže o Zlatý bobek, Zlatý hřeben a Zlatý brk. Tato soutěž hodnotí úspěchy jednotlivých chovatelů na výstavách v uplynulém roce.

 

Zlatý bobek – přenesl garant králíků př. Hušek:

1. př. Hušek, 2. př. Vaník, 3. př. Kout, 4. př. Pojezdala, 5. př. Vojtěch.

 

Zlatý hřeben – přednesl garant drůbeže př. Bezdíček:

1. př. Bezdíček, 2. př. Marková, 3. př. Janáček, 4. př. Brandejs ml., 5. př. Schejbal.

 

Zlatý brk – přednesl garant holubů př. Forman:

1. př. Vaník, 2. př. Marek J., 3. př. Vojtěch, 4. př. Hušek, 5. př. Janeba.

 

Memoriál J. Holického – tato soutěž je vyhodnocována při Májové výstavě pořádané ZO ČSCH Týniště. Poháry předal sponzor Memoriálu p. Holický.

 

Králíci                                                Drůbež

1. př. Pojezdala – Vs                          1. př. Marková – Vlaška rodobarevná

2. př. Pojezdala – VmD                     2. př. Schejbal -  Leghorka

3. př. Svašek – Nč                              3. př. Bezdíček – Hempšírka měděně červená

4. př. Valenta – Vš                             4. př. Janáček –   Zdrobnělá Vlaška červená

5. př. Brandejs ml. – Nb                    5. př. Schejbal – Vlaška koroptví

 

                                   Holubi

                                   1. př. Hušek – Slezský bělouš červený

                                   2. př. Vaník – Český bublák bílý

                                   3. př. Janeba – Česká čejka černá

                                   4. př. Vojtěch – King červený dominant

Přijetí nového člena

Členská schůze jednomyslně schválila přijetí nového člena MUDr. Jiřího Doležala, chovatele holubů a do budoucna i králíků.

 

Nová investice

Členská schůze jednomyslně schválila zadání výstavby nových pokladen u vjezdu do Areálu včetně demolice stávajících v hodnotě díla cca 168. tis. Kč. Realizace po červencovém Ptačím trhu.

 

Zapsal př. Palhoun.

 

Výroční členská schůze ZO ČSCH Týniště n.Orl.

konaná dne 15.3.2014

 

VČS se zúčastnilo 30 členů z celkového počtu 37 členů, schůze byla tedy usnášení schopná. Dále se zúčastnilo 8 hostů včetně starosty města Týniště n. Orl.

Program:

1. Zpráva o činnosti ZO za rok 2013 – přednesl předseda ZO př. Vojtěch. Ocenil práci výboru ZO, který se schází 1x měsíčně a pracuje na přípravě a zajištění výstav, Ptačích trhů, výstavbě Areálu a rozvoji chovatelství.

Ve výstavbě Areálu byly splněny úkoly dané minulou VČS a to, komplexní oprava střechy v mezihalí, rozvod rozhlasu do venkovních prostor Areálu a kolaudace nového přístřešku.

Pro rok 2014 jsou v plánu : nová pokladna u vchodu do Areálu, rekonstrukce malé klubovny a rekonstrukce pokojů pro ubytování. Rekonstrukce v současné době probíhají.

Ve výstavní činnosti je největší akcí ZO Májová výstava a Memoriál Josefa Holického. Tato výstava má největší návštěvnost a je vizitkou činnosti naší ZO. Kromě Okresní výstavy se v Areálu konalo 8 speciálních výstav jednotlivých chovatelských klubů. Kromě chovatelských výstav pořádáme každou čtvrtou neděli v měsíci Ptačí trhy. O tom, že si získaly celostátní význam svědčí i počet návštěvníků, kterých bylo v roce 2013 přes 29.000. Ptačí trhy jsou finančním zdrojem pro každoroční rozvoj Areálu.

Toto vše by nebylo možné bez aktivní účasti našich členů, kteří v loňském roce odpracovali při zajišťování jednotlivých akcí přes 4.000 brigádnických hodin. Pro lepší ocenění práce členů výbor navrhuje zvýšit odměnu za placenou brigádnickou hodinu na 45 Kč hrubého.

Předseda př. Vojtěch vyzdvihl chovatelské úspěchy našich členů, kdy př. Kout na klubové výstavě masných plemen králíků v Holicích získal 4x šampióna a vítěznou kolekci, př. Hušek 2x šampióna a 3. místo klubu Kalifornských králíků, př. Vaník  obdržel čestnou cenu na Celostátní výstavě v Lysé za kolekci králíků Hototských bílých.

V drůbeži získala Marková Eliška čestnou cenu na Národní výstavě mladé drůbeže.

V Okresní soutěži holubů obsadilo družstvo Týniště 1. místo ve složení př. Marek J., Vojtěch, Vaník a Hušek.

Rovněž ocenil chovatelské úspěchy př. Bubeníka v chovu akvarijních rybiček.

Podrobné výsledky našich chovatelů přednesli jednotliví garanti oborů  králíků, drůbeže a holubů.

Ve své zprávě se zabýval věkovou strukturou členské základny, kdy její věkový průměr je 62 let a na příkladu ZO ČSCH Holice ukázal možnou cestu získávání mladých pro chovatelství.

Připomněl i loňské oslavy stého výročí založení chovatelského spolku v Týništi, které se stalo základem dnešní ZO. Ocenil dar města Týniště k tomuto výročí, kterým bylo udělení vlajky.

Rovněž připomněl 25. výročí Ptačích trhů, kdy se na jejich vzniku podíleli př. Nebeský, Hromek, Brandejs ml., Nedvídek, Vašata.a další. Dnes jsou Ptačí trhy naší ekonomickou základnou, mající své návštěvníky nejen z Česka, ale i z Polska a Slovenska.

Naše ZO spolupracuje s dalšími chovatelskými organizacemi, jmenovitě  se ZO Holice, Nové Město, Třebechovice, Skuhrov, Bílý Újezd, Rychnov n. Kn. a Slatina.

Závěrem poděkoval všem členům za jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že i v letošním roce splníme všechna svá předsevzetí.

 

2. Finanční zpráva – přednesl jednatel a pokladník př. Vaník. Příjmy za rok 2013 umožnily pokrýt veškeré náklady spojené s pořádáním a organizováním výstav, Ptačích trhů, provozu Areálu a jeho zvelebování – viz. zpráva o činnosti. Navíc umožnily dostatečnou rezervu pro začátek roku 2014 tak, aby mohly probíhat plánované úpravy Areálu. Z tohoto hlediska byl výsledek hospodaření roku 2013 úspěšný.                                                                                   Návrh rozpočtu na rok 2014 předpokládá obdobné příjmy, které pokryjí provoz, plánované úpravy a vytvoření finanční rezervy.

 

3. Zpráva revizní komise – přednesl její předseda př. Brandejs ml. Revizní komise kontrolovala účetní doklady za jednotlivá čtvrtletí. Kromě drobných nedostatků, přímo opravitelných, neshledala žádné  závady.

 

4. Zprávy vedoucích jednotlivých odborů

Odbor králíků – zprávu přednesl garant odboru př. Hušek. Přesto, že jde o nejsilnější odbor, i zde ubývá chovatelů, přesto, že naše ZO vytváří velmi nadstandardní podmínky pro vystavování. Hradí dopravu zvířat na výstavy, přispívá na úhradu klecného, hradí dopravu a vstupenku na návštěvu národních výstav.                                                                       Seznámil členy s účastí a výsledky našich chovatelů na jednotlivých výstavách, jako jsou: Memoriál J. Holického, Národní výstava mláďat králíků a drůbeže v Lysé, Okresní výstava Rychnovského okresu, Celostátní výstava drobného zvířectva v listopadu v Lysé a výstava „Náš chovatel v Lysé. Kromě těchto výstav jsou naši členové i členy klubů králíků. Jde o př. Formana, Vojtěcha, Vaníka, Uhnaného, Štěpánka, Huška a Kouta. Další členové vystavují jak na výše uvedených výstavách, tak na výstavách našich spolupracujících organizací. Výsledky našich členů na výstavách jsou uvedeny na webových stránkách naší organizace www.chovateletyniste.cz.

Odbor drůbeže – zprávu přednesl garant odboru př. Bezdíček. I tento odbor se potýká obdobně jako odbor králíků s úbytkem vystavujících chovatelů. Přesto je v naší ZO registrováno 13 chovatelů hrabavé a vodní drůbeže, kteří chovají 22 plemen ve 24 barevných rázech. Ve výstavní činnosti jsou nejvíce úspěšní př. Bezdíček, Janáček a Eliška Marková. S výsledky našich chovatelů na výstavách jsou členové informováni na členských schůzích a jsou uveřejňovány na webových stránkách ZO. Pro podporu vystavování jsou členům poskytovány stejné výhody jako u odboru králíků.

Seznámil členy s tím, že ZO zakoupila líheň na 192 vajec, která je k dispozici všem členům. Jako garant drůbeže byl pověřen její obsluhou.

Odbor holubů – zprávu přednesl garant odboru př. Forman. Odbor má 11 členů, dva členové př. Vaník a Marek J. jsou členy speciálních klubů. Ve výstavní činnosti členové vystavili své opeřence na 12 výstavách a dalších dvou konaných v našem Areálu. Celkem získali 13 čestných cen a druhé a třetí místo v Memoriálu Jaroslava Krále. Z úspěšných chovatelů jmenujme alespoň př. Janebu, Vaníka, Vojtěcha, Huška, Marka J. a Formana. Úspěchy chovatelů holubů jsou prezentovány na členských schůzích a webových stránkách ZO.

 

5. Dovolení člena výboru – provedl předseda volební komise př. Hušek.

Dovolení člena výboru bylo nutné vzhledem k úmrtí př. Červinky. Výbor navrhl VČS zvolení př. Jany Kupcové. Její zvolení bylo přítomnými členy jednohlasně odsouhlaseno.

 

Závěr výroční členské schůze provedl předseda ZO př. Vojtěch, který všem členům a jejich rodinným příslušníkům poděkoval za práci a podporu chovatelské činnosti v ZO ČSCH Týniště n.Orl.

 

Po 16. hodině pokračovalo přátelské posezení s občerstvením, hudbou k poslechu i tanci s manželkami, přítelkyněmi, manžely a hosty.

                                                                                                               Zpracoval: Palhoun.M.

Usnesení z Výroční členské schůze ZO ČSCH  Týniště n.Orl.
15.3.2014

 

1.  VČS schvaluje_

-         zprávu předsedy ZO za rok 2013,

-         zprávu finanční za rok 2013,

-         zprávu revizní komise,

-         rámcový rozpočet na rok 2014,

-         změnu výše sazby za brigádnické hodiny po odpracování 30 hodin bezplatně z 35 Kč/hod. na 45 Kč/hod.hrubého,

-         úhradu poplatků za tetování králíků ve výši 2 Kč/ kus a na kroužky holubů, exotů a drůbeže ve výši 2 Kč/ kus pro členy ZO na rok 2014,

-         kalendář akcí na rok 2014.

 

2.  VČS schvaluje dovolbu člena výboru ZO a to, př. Janu Kupcovou.

 

3.  VČS bere na vědomí zprávy vedoucích jednotlivých odborů.

 

4.  VČS ukládá výboru ZO:

-         maximálně hospodařit s finančními prostředky ZO,

-         veškeré opravy, rekonstrukce a investice nad 50.000 Kč projednávat a schvalovat na členské schůzi,

-         vyhodnotit připomínky z diskuze k soutěži o „Zlatý hřeben“.

 

Usnesení bylo schváleno všemi 30 přítomnými členy ZO z celkového počtu 37 členů.

                                                                                              př. J Hušek

                                                                  předseda návrhové a volební komise

 Týniště n. Orl. 5.3.2014

Výsledky Okresní soutěžní výstavy 2.11.2013 Týniště nad Orlicí

Soutěž z.o. ČSCH okresu Rychnov nad kněžnou

Králíci

1. místo - z.o. ČSCH Týniště nad Orlicí 2. místo - z.o. ČSCH Skuhrov nad Bělou
Vš Pojezdala - 382,0 b Vm Drábek - 381,5b
Vš Valenta - 378,5b Vš Kinzel - 379,5b
Kal Hušek - 377,0b Sž Kinzel - 378,0b
Hb Mudr. Vaník - 377,0b Sdiv Plašil - 376,5b
+ za plemena 3,0b + za plemena 2,0b
Celkem 1518,0b Celkem 1517,5b
   
3. místo - z.o. ČSCH Bílý Újezd 4. místo - z.o. ČSCH Týniště nad Orlicí
Hem Resl - 378,5b Vm Pojezdala - 377,0b
Al Resl - 376,5b Nč Svašek - 373,0b
Čč Resl - 375,0b Vss Dr.Vojtěch - 374,0b
Čsčž Reslová - 368,0b Al Mudr Vaník - 373,5b
+ za plemena 4,0b + za plemena 4,0b
+ za  česká plemena 4,0b  
Celkem 1506,0b Celkem 1504,5b
   
5. místo - z.o. ČSCH Doudleby nad Orlicí 6. místo z.o.ČSCH Týniště nad Orlicí
Hoč Antes - 376,0b Bu Kout - 373,0b
Čsč Hlaváček - 375,0b Vš Hušek - 373,0b
Vš Havel Josef - 373,5b Vš Koucký - 371,0b
Hokav Hlaváček - 372,5b ZBPe Uhnavý - 367,5b
+ za plemena - 3,0b + za plemena - 3,0b
+ za česká plemena - 2,0b  
Celkem 1502,0b Celkem 1487,5b
   
Holubi
1. místo - z.o. ČSCH Týniště nad Orlicí - 69b 2. místo - z.o. ČSCH Bílý Újezd - 61b
Marek Jaroslav 3x Valášek Jaroslav
Mudr. Vaník Jan Valášková Alena
Dr. Vojtěch Jaroslav  
Hušek Jaroslav  
   
3. místo - z.o. ČSCH Týniště nad Orlicí - 60b 4. místo - z.o. ČSCH Bílý Újezd - 47 b
Marek Jaroslav ing. König Josef
Dr. Vojtěch Jaroslav Škop Miroslav
2x Forman Jaroslav Reslová Marcela
  Valášek Jaroslav
   
5. místo - z.o. ČSCH Doudleby nad Orlicí - 45b  
2x Mačat Jiří  
2x Havel Jindřich  
   
Drůbež
1. místo - z.o. ČSCH Borohrádek 2. místo - z.o. ČSCH Potštejn
Hromek Václav - 285b - Hamburčanka černá Jarkovský Tomáš - 283b - Vlaška koroptví
Hromek Václav - 284b - Husa tuluská Jarkovský Tomáš - 282,5b - Vlaška rodobarvá
Hromek Václav - 283,5b - Hamburčanka černá Jarkovský Miloslav - 282,5b - Faverolka lososovitá
Svoboda Zdeněk - 282b - Husa česká Jarkovský František - 282,5b - kachna čárkovaná
+ 3b za plemena  + 4b za plemena
Celkem 1137,5b Celkem 1134,5b
   
3. místo - z.o. ČSCH Týniště nad Orlicí 4. místo - z.o. ČSCH Rychnov nad Kněžnou
Bezdíček Emil - 282b - Hemšírka měď. červ. Lovečková Milena - 282,5b - Husa česká
Janáček Ladislav - 281,5bHusa česká chocholatá Kulštejn Petr - 279,5b - Amrokska
Pojezdala Vendelín - 280,5b - Husa česká Vašata Josef - 279,5b - Bílefeldská sl.
Schejbal Jiří - 279,5b - z.Velsumka koroptví Lovečková Milena - 278,5b - Hempšírka měď. červ.
+ 4b za plemena + 4b za plemena
Celkem 1127,5b Celkem 1124b

100 let organizovaného chovatelství v Týništi nad Orlicí

 Dne 15. června 2013 si členové a hosté z.o. ČSCH Týniště nad Orlicí připomněli 100 let od června 1913, kdy Spolek chovatelů Českého staváka přesídlil z Chocně do Týniště n.Orl. a sdružoval na sto členů, kteří chovali toto plemeno holubů. Po útlumu činnosti, dané první světovou válkou, dochází v roce 1925 k rozkvětu činnosti a Spolek čítá již 190 členů, kteří v roce 1930 uspořádali klubovou výstavu Českého staváka. V roce 1940 se spolek mění a sdružuje chovatele holubů, králíků, drůbeže a chovatele koz a ovcí. Po druhé světové válce dochází k oživení činnosti a v roce 1946 se koná výstava v městském parku. V roce 1950 je ve spolku založen odbor chovatelského dorostu. V roce 1959 má organizace  79 členů, dále 2 chovatele psů a 1 chovatele kožešinových zvířat. Po zdecimování chovů králíků v letech 1973 a 1974 se v roce 1977 obnovuje výstavní činnost a 1. května 1977 se koná výstava králíků, holubů a drůbeže rozšířená o expozici ušlechtilých koček. V roce 1981 je organizací poprvé konána Okresní výstava rychnovského okresu. Později se začíná uskutečňovat dlouhodobý sen týnišťských chovatelů, a to, výstavba vlastního výstavního areálu. V roce 1984 jsou zajišťovány veškeré potřebné doklady pro výstavbu areálu. Při organizaci je založen odbor akvaristů.

S výstavbou Areálu chovatelů se začíná v roce 1986. Díky tomu, že výstavba Areálu byla v roce 1988 zahrnuta MěNV Týniště n. Orl. do „Akce Z“, mohl být o rok později v roce 1989 při májové výstavě chovatelský areál otevřen. Otevřením chovatelského areálu nastává další etapa činnosti z.o. ČSCH Týniště n. Orl. Začínají se díky chráněným výstavním prostorám a zázemí areálu konat výstavy jednotlivých klubů chovatelů králíků, drůbeže, hloubů a jiných chovatelských odborů. Svojí ordinaci otevírá i veterinární lékař.

Další významnou etapou bylo v roce 1990 zahájení Ptačích trhů, které se dnes konají každou čtvrtou neděli ( kromě prosince, kdy jsou třetí neděli ) a významně přispívají finančně k rozvoji Areálu, jak se přesvědčují stálí návštěvníci Ptačích trhů či výstav z celé republiky i ze zahraničí. Vylepšování Areálu je názorně vidět na přiložených fotografiích z oslav 100 let založení organizovaného chovatelství v Týništi n. Orl.

Ojedinělou akcí v celé republice byla tři Ptačí safari. Poslední se konalo v roce 2004. Pro náročnost nejen přípravy, ale i stresování ptáků již nebylo Ptačí safari  opakováno.

Za zmínku stojí i uspořádání Národní výstavy mladých králíků v roce 1998.

Kompletní kalendář akcí pořádaných v daném roce je zveřejněn a pravidelně aktualizován na těchto internetových stránkách z.o..

Jak je vidět na přiložených fotografiích z oslavy, ocenilo město Týniště n. Orl. činnost týnišťských chovatelů věnováním vlajky z.o. ČSCH Týniště n.Orl. za bohatou činnost, která přispívá i k prezentaci města.

Pochvalu a uznání za tak bohatou činnost si zaslouží všichni dnešní i dřívější členové a je dobře, že základy chovatelské práce z roku 1913 se dochovaly a rozšířily až do dnešní doby.

zapsal př. Palhoun

Výroční členská schůze chovatelů z.o. ČSCH Týniště n.Orl.
9.2.2013
 

Dne 9.2.2013 se sešli chovatelé ZO Týniště n.Orl. na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili výsledky své práce za uplynulý rok. Bohatá účast 27 členů z celkových 38 členů, což je 71 % - VČS byla tudíž usnášeníschopná -  a 10 hostů byla zárukou objektivního bilancování činnosti ZO v roce 2012.

 Předseda ZO př. Vojtěch  krátce zhodnotil činnost jednotlivých odborů organizace, poděkoval všem členům, kteří se podíleli na zajišťování  akcí pořádaných organizací v průběhu roku 2012, zúčastňovali se chovatelských výstav a přispívali tak k propagaci chovatelství. Uvedl, že v roce 2012 jsme zajistili 8 výstav z toho 6 speciálních a 12 Ptačích trhů. Ocenil spolupráci se spřátelenými. chovatelskými organizacemi. V loňském roce bylo hlavní akcí v rozvoji Areálu zastřešení prostoru před mezihalím a levou halou nákladem 600. tis. Kč. Praxe ukázala užitečnost této investice, poněvadž se  zlepšily podmínky pro naskladňování zvířat při výstavách a využití dalšího krytého prostoru při Ptačích trzích. Vyzdvihl přínos Ptačích trhů, které tvoří podstatnou část příjmů ZO které jsou využívány pro rozvoj Areálu a jsou významnou propagací města, což ve svém vystoupení ocenila i zástupkyně města Ing. Lesenská. Ve svém vystoupení také přednesl záměry rozvoje Areálu pro rok 2013 kde chceme provést kompletní opravu střechy v mezihalí, postavit novou pokladnu při vstupu do Areálu a ozvučit vnější prostory Areálu. Na závěr připomněl, že v letošním roce uplyne 100 let od založení chovatelského spolku v Týništi n.Orl., které si slavnostně připomeneme v polovině tohoto roku. Poděkoval sponzorům a hostům za spolupráci v roce 2012.

Garanti jednotlivých odborů př. Hušek za odbor králíků, př. Bezdíček za odbor drůbeže a za odbor holubů př. Forman seznámili členskou schůzi s dosaženými výsledky v jednotlivých odborech, skladbou chovaných zvířat a vyzvedli čelná umístění jednotlivých chovatelů

Pokladník a jednatel př. Vaník uvedl ve finanční zprávě náklady na zajištění chodu Areálu a na jednotlivé akce na jeho zvelebení. Příjmy se skládají ze vstupného a parkovného na Ptačích trzích, dále z pronájmu výstavních hal, pronájmu restaurace a z příjmu za ubytování.Kladný výsledek hospodaření za rok 2012 dává předpoklad úspěšného finančního krytí plánovaných akcí v roce 2013 pokud nedojde k mimořádné události – nákazová situace a pod. V tomto duchu přednesl rámcový návrh rozpočtu na rok 2013.

Předseda revizní komise př. Brandejs ml. konstatoval, při revizních kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, drobné závady byly na místě odstraněny.

Volby nového výboru ZO.

Dle rozhodnutí valné hromady ÚV ČSCH o zkrácení volebního období provedla volební komise volby nového výboru ZO, členů revizní komise a kandidátů do výboru Okresní organizace. Výsledky voleb jsou uvedeny v usnesení z VČS.

Usnesení z VČS ZO Týniště n.Orl. ze dne 9.2.2013

1. VČS schvaluje:
- volební a návrhovou komisi ve složení: Hušek, Koucký a Svašek,

- zprávu o činnosti ZO  za rok 2012 přednesenou předsedou př. Vojtěchem,

- zprávu o hospodaření ZO za rok 2012 přednesenou př. Vaníkem,

- rozpočet ZO na rok 2013  přednesený př. Vaníkem,

- zprávu revizní komise přednesenou jejím předsedou př. Brandejsem ml.,

- volbu nového výboru ZO ve složení: př. Bezdíček, Červinka, Forman, Hušek, Janáček, Palhoun, Pojezdala, Svašek, Uhnavý, Vaník, Vojtěch,

- kandidáty do výboru okresní organizace: př. Vaník, Uhnavý, Hušek, Svašek,

- volbu revizní komise ve složení př. Brandejs ml., Kobiela, Šmída.

2. VČS bere na vědomí:

- zprávy vedoucích odborů králíků, drůbeže, holubů a exotů o činnosti za rok 2012.

3. VČS ukládá výboru ZO:

- vyhodnotit a projednat připomínky z diskuze na VČS.

Usnesení VČS bylo členy ZO jednomyslně schváleno.

V diskuzi hosté ocenili přínos ZO Týniště v chovatelství, propagaci města a zajišťování výstavních prostor pro klubové výstavy.

Zapsal: př. Palhoun

Vyhodnocení Memoriálu J.Holického
1.5.2012

Holubi

Vystaveno bylo 57 holubů v 10. plemenech. Na tuto roční dobu je to slušný počet. Posuzování provedl př. Karel Jirků a udělil 3 čestné ceny a to na Kinga černého př.L.Kašpara z Holic, Kinga červeného dominant př. dr.J.Vojtěcha z Týniště nad Orlicí a Českého voláče sivého př. J.Sčebela z Třebechovic p. Orebem. Memoriál J.Holického 1.místo př.dr.J.Vojtěch za kolekci King červený dominant, 2. místo př.M.Janeba s kolekcí Českých čejek černých, 3. místo př.Mudr.J.Vaník za kolekci Českých bubláků bílých. Memoriál Josefa Minaříka za nejlepšího Moravského pštrosa vyhrál př.J.Drašner z Holic. Gratulujeme. Pestrost vystavených holubů návštěvníky zaujala a ukázala možnosti chovů. Příspěvek př. Marek Jaroslav garant holubů

Králíci
V expozici králíků bylo vystaveno 184 králíků od 35 vystavovatelů jak z řad našich chovatelů tak chovatelů spřátelených organizací z.o. č.s.ch. Holice, Třebechovice pod Orebem, Nové město nad Metují, Slatiny u Vysokého Mýta, Letohradu a dalších. Velice si této spolupráce nejen při obesílání výstav vážíme.Paleta plemen a barevných rázů byla velice různorodá - celkem 27 plemen a barevných rázů králíků. K prodeji bylo nabízeno 98 králíků a prodáno bylo 46 kusů. Zájem kupujících nebyl ke konci výstavy plně uspokojen především u samic plemen Nb,Kal č.,Vss,Vm, Vš, Bu a zakrslých plemen. V Memoriálu J.Holického bylo následující pořadí kolekcí 1.místo př.Pojezdala - Vb 379,0 bodu, 2. místo př.Hušek - Kalč 376,5 bodu. 3. - 4. místo  shodně př. Pojezdala - Vš a př. Staněk MBdiv oba 376,0 bodu. Memoriál dřívějšího našeho chovatele př.F.Kindla vyhrál  př.Bc.Bartoš Čv. z Třebechovic p.O. 95,5 bodu. Čestné ceny u krílíků získali tito chovatelé : př.Richter Čv, př.Pojezdala Vb, př.Kinzel Vš, př.Mgr.Vohralík Nb, př.Ing.Javůrek Kum, př.Kadrmas Kal, př.Šlezingr Čm, př.Hlaváček Hom, př.Krejčí Tč, a př.Pohl Vm. Gratulujeme. Příspěvek př.Hušek Jaroslav garant králíků

Drůbež

 Na májové výstavě z.o.č.s.ch.Týniště nad Orlicí bylo vystaveno 47 druhů drůbeže 12-ti plemen v 12-ti barevých rázech.Z členů naší organizace vystavovalo 9 chovatelů kteří dodali 38ks drůbeže. Oproti minulým létům se snížil počet kusů vystavené drůbeže ale velmi se zvedla kvalita drůbeže, zejména NH, L,Č,zNH a Vč. Byly uděleny 2 čestné ceny a to př. Bezdíček Emil za 1.0 -NH- 95 bodu a př. Schejbal Jiří za 1.0 -L- 95bodu. V naší interní soutěžikolekcí z.o.Týniště n.O. o Memoriál J.Holického je pořadí následující :  1.místo př.Schejbal J. L-282,5 bodu, 2.místo př.Bezdíček E. NH-282,5 bodu, 3.místo př.Janáček L. Vč-282 bodu, 4.místo př.Schejbal J. z.NH-280,5 bodu, 5.místo př.dr.Vojtěch J. NH -278,5 bodu, 6.místo př.Brandejs A.ml. AV-277,5 bodu,7.místo př.Uhnavý J. Klb-276 bodu. Gratulujeme. Chovatelé kteří měli zájem o koupi drůbeže z našich letošních chovů, ať se obrátí na naši z.o.Týniště nad Orlicí. Příspěvek př.Bezdíček Emil -garant drůbeže

Výroční členská schůze chovatelů Z.O. ČSCH Týniště n.Orl.
10.3.2012

 Dne 10.3.2012 se sešli chovatelé Z.O. Týniště n.Orl. na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili výsledky své práce za uplynulý rok. Bohatá účast 30 členů z celkových 40 členů   a 12 hostů byla zárukou objektivního bilancování činnosti Z.O. v roce 2011.

Předseda Z.O. př. Vojtěch RSDr. krátce zhodnotil činnost jednotlivých odborů organizace, poděkoval všem členům, kteří se podíleli na zajišťování  akcí pořádaných organizací v průběhu roku 2011, zúčastňovali se chovatelských výstav a přispívali tak k propagaci chovatelství. Uvedl, že v roce 2011jsme zajistili 8 výstav z toho 6 speciálních a 12 Ptačích trhů. Ocenil spolupráci se spřátelenými. chovatelskými organizacemi. V letošním roce bude hlavní akcí v rozvoji areálu zastřešení prostoru před mezihalím a levou halou, čímž se zlepší podmínky pro naskladňování zvířat při výstavách. Původní záměr výstavby nové haly se nebude realizovat pro finanční náročnost. Vyzdvihl přínos Ptačích trhů, které tvoří podstatnou část příjmů Z.O. a které jsou využívány pro rozvoj areálu a jsou významnou propagací města, což ve svém vystoupení ocenil i starosta města Ing. Matička.Ve svém vystoupení připomněl, že v roce 2013 uplyne 100 let od založení chovatelské organizace v Týništi n.Orl. Na závěr poděkoval sponzorům a hostům za spolupráci v roce 2011.

Garant nejrozsáhlejšího odboru králíků př. Hušek zhodnotil účast členů na tradiční Májové výstavě v Týništi, kde v Memoriálu Josefa Holického se na prvním místě umístili př. Vojtěch, druhý př. Pojezdala a třetí místo př. Hušek. Národní výstavu mláďat  králíků v Lysé n.L. obeslali př. Vojtěch, Červinka a Hušek. Všichni dosáhli velmi dobrého hodnocení svých králíků. Naši chovatelé se samozřejmě účastnili dalších výstav: Krajské soutěžní výstavy, Okresní soutěžní výstavy a výstav ve spolupracujících organizacích. Někteří členové, např. Podolský, Brandejs st., Forman, Červinka, Vojtěch, Vaník, Uhnavý, Hušek jsou členy klubů králíků, což je vyšší stupínek chovatelství a dosahují velice slušných výsledků.   Seznámil členy s vyhodnocením soutěže naší Z.O. o „Zlatý bobek“, kde první místo obsadil př.Vojtěch, druhé př. Hušek a třetí př. Červinka.

Garant drůbeže, př. Bezdíček, konstatoval, že v naší organizaci se chovu vodní a hrabavé drůbeže věnuje 18 chovatelů, kteří chovají 32 plemen ve 35-ti barevných rázech. Na výstavách reprezentovalo svoje chovy 11 chovatelů.Velmi dobrá ocenění se svými chovy dosahují přátelé Hromek V.,Schejbal, Marek V.,Brandejs st., Bezdíček, Janáček, Vaník, Uhnavý, Vojtěch, Štěpánek a další. V soutěži organizace o „Zlatý hřeben“ získal první místo př. Bezdíček, druhé př. Janáček a třetí př.Schejbal.

Garant odboru holubů př. Marek J. uvedl, že i když má odbor pouze 6 členů, vozí jeho členové z každé výstavy včetně klubových čestné ceny. V Memoriálu Josefa Holického se na prvním místě umístil př. Marek J., druhý př.Vojtěch, třetí př.Vaník a čtvrtý př. Hušek. V soutěži o Zlatý brk se na prvním místě umístil př. Marek J., druhý př.Vojtěch, třetí př.Vaník, čtvrtý př.Forman, pátý př.Hušek a šestý př.Janeba.

Pokladník a jednatel př. MUDr. Vaník uvedl ve finanční zprávě náklady na zajištění chodu Areálu a jednotlivé akce na jeho zvelebení. Příjmy se skládají ze vstupného a parkovného na Ptačích trzích, dále z pronájmu výstavních hal, pronájmu restaurace a z příjmu z ubytování. Kladný výsledek hospodaření za rok 2011 zaručuje zajištění chodu Areálu a předpoklad finančního krytí zastřešení prostoru před mezihalím a levou halou pokud nedojde k mimořádné události – nákazová situace a pod. Přednesl rámcový návrh rozpočtu na rok 2012.

Předseda revizní komise př. Brandejs ml. konstatoval, při revizních kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, drobné závady byly na místě odstraněny.

Registrace králíků – Forman J. registrátor Z.O. a zároveň okresní registrátor seznámil s registrací králíků za rok 2011. Celkem bylo registrováno cca 250 ks králíků ve 14 plemenech od 14 chovatelů. Nejvíce na okres registrovali př. Hušek 52 ks, př. Valenta 28 ks, stejně i př.Pojezdala. Na jednotlivé kluby bylo registrováno cca 250 ks v 5 plemenech od 5 chovatelů. Nejvíce př. Hušek 89 ks a př. Vojtěch 57 ks. 

V diskuzi hosté ocenili přínos Z.O. Týniště v chovatelství, propagaci města a zajišťování výstavních prostor pro klubové výstavy.

Usnesení V.Č.S., které je nedílnou součástí této zprávy bylo členy Z.O. jednomyslně schváleno.

Usnesení z V.Č.S.  Z.O. ČSCH Týniště n.Orl.

konané 10. března 2012

Výroční členské schůze se zúčastnilo 30 členů ze 40 registrovaných, tj. 75%, V.Č.S. byla tedy usnášeníschopná. 

1. VČS schvaluje:

- volbu volební a návrhové komise ve složení př. Hušek, př. Svašek, př. Koucký,

- zprávu o činnosti Z.O. ČSCH za rok 2011 přednesené předsedou př. Dr. Vojtěchem,

- zprávu o hospodaření za rok 2011 přednesenou př. MUDr. Vaníkem,

- rozpočet Z.O. na rok 2012 přednesený př. MUDr. Vaníkem,

- zprávu revizní komise přenesené jejím předsedou př. Brandejsem ml.,

- doplňující volbu do výboru Z.O. a to př. Červinku Petra,

- výstavbu zastřešení příjmového místa zvířat vzadu u vrat haly a mezihalí dle projektové dokumentace,

- odpracování 30 brigádnických hodin zdarma pro členy do 70 let. Od této povinnosti jsou osvobozeni členové nad 70 let a členové kterým to nedovolí jejich zdravotní stav. 

2. V.Č.S. ruší:  usnesení z minulé V.Č.S. o výstavbě další haly vzhledem k vysokým nákladům, které jsou pro Z.O. neúnosné. 

3. V.Č.S. bere na vědomí:

- zprávy vedoucích odborů králíků, drůbeže, holubů a exotů o činnosti za rok 2011,

- rezignaci př. Hromka Václava na funkci člena výboru Z.O. 

4. V.Č.S. ukládá výboru Z.O.:

- vyhodnotit a projednat připomínky z diskuze na V.Č.S.,

- zajistit dle zájmu členů stolní posuzování králíků a drůbeže v lednu 2013.

zapsal: Palhoun

 

Zápis z členské schůze ZO ČSCH Týniště konané
18.6.2010

Členské schůze se zúčastnilo 25 členů – schůze byla tedy usnášeníschopná. Jako host byl přítomen sponzor Memoriálu Holického p. Holický.

 

1.Zprávu o činnosti výboru

Od poslední Č.S. přednesl jednatel př. Vaník. Vzhledem k odstoupení př. Červinky z výboru ze zdravotních důvodů byl jednomyslně zvolen novým členem výboru př. Svašek. Následně byl novým místopředsedou za př. Červinku zvolen jednomyslně př. Uhnavý.

2. Odsouhlasení úprav Areálu

 - členská schůze jednomyslně odsouhlasila realizaci těchto úprav Areálu:

- zastřešení vchodu do hlavní budovy Areálu, realizace do 31.7.2010 Stavebním podnikem Přelouč,

- realizace fasády obou vnějších boků výstavních hal firmou Racio, cenu díla dohodne předseda Vojtěch.

3. Vyhodnocení Memoriálu 2010 a předání pohárů:

Z rukou sponzora Memoriálu p. Holického byly předány poháry za umístění v Memoriálu těmto chovatelům z jednotlivých odborů:

Králíci  -   1. Koucký,   2. Hušek,   3. Vojtěch,

Drůbež -   1. Hromek,   2. Bezdíček,  3. Hromek,

Holubi-     1. Marek J.,  2. Vojtěch,    3. Vaník.

4. Vyhodnocení soutěže ZO Týniště a předání pohárů:

Z rukou předsedy ZO př. Vojtěcha byly předány poháry za umístění těmto chovatelům z jednotlivých odborů:

Zlatý bobek -  1. Hušek,   2. Forman + Hušek,  3. Vojtěch,

Zlatý hřeben -  1. Hromek,  2.Bezdíček,  3. Janáček,

Zlatý brk  -      1. Marek J., 2. Vaník, 3. Vojtěch

Rybičky – př. Bubeník za Krajskou výstavu.

5. Diskuze:

Předseda ZO př. Vojtěch informoval o jednání Valné hromady svazu, personálních zmšnách a projednávaných bodech. Informoval, že letos bude výměna členských průkazů.

Př. Hušek informoval o budoucích výstavách ve Skuhravě, Krajské výstavě v Třebechovicích a Uherčicích. 

Zapsal:  Palhoun

 

Dne 1.5.2010 proběhla místní májová výstava Memoriál Josefa Holického. Bohatá účast vystavovatelů i návštěvníků je velkým pozitivem pro naši organizaci. Naši chovatelé získali hodnotná ocenění a to v kategorii
Drůbež :

 1. Kachna Kajuga chov př.Václav Hromek

 2. Hempšírka chov př.Bezdíček Emil

 3. Kachna saská chov př. Václav Hromek 

Králíci

 1. Vš chov př. Koucký Jiří

 2. Kal chov př. Hušek Jaroslav

 3. Vss chov př.dr. Vojtěch Jaroslav

 4. Bič chov př. Uhnavý Jaroslav

 5. Ha chov př. Brandejs Alois st.

 6. Nb chov př. Bbrandejs Alois ml.

 7. Hb chov př. Mudr Vaník Jan

 8. Vš chov př. Pojezdala Vendelín

 9. Bo chov př. Červinka Petr

 10. Kal chov př. Štěpánek Václav

Holubi

 1. Moravský pštros modrý chov př. Marek Jaroslav

 2. King červený dominant chov př. Dr. Vojtěch Jaroslav

 3. Český bublák bílý chov př. Mudr Vaník Jan

 4. Český stavák červený plmínek chov př.Janeba Miroslav

 5. Slezský voláč červený bělouš chov př. Hušek Jaroslav

Děkujeme všem vystavovatelům i návštěvníkům.Pořadatelé

Výroční členská schůze chovatelů Z.O. ČSCH Týniště n.Orl.
13.3.2010 

Dne 13.3.2010 se sešli chovatelé Z.O. Týniště n.Orl. na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili výsledky své práce za uplynulý rok. Bohatá účast 32 členů z celkových 42 členů   a 12 hostů byla zárukou objektivního bilancování činnosti Z.O. v roce 2009.

Předseda Z.O. př. Vojtěch RSDr. krátce zhodnotil činnost jednotlivých odborů organizace, poděkoval všem členům, kteří se podíleli na zajišťování  akcí pořádaných organizací v průběhu roku 2009, zúčastňovali se chovatelských výstav a přispívali tak k propagaci chovatelství. Uvedl, že v roce 2009 jsme zajistili 8 výstav z toho 6 speciálních a 12 Ptačích trhů. Zmínil se i o spolupráci mezi chovatelskými organizacemi, jako jsou Z.O. ČSCH Holice, Nové Město n.M., Třebechovice, Letohrad, Slatina, Skuhrov a Bílý Újezd. V roce 2009 jsme splnili úkoly, které jsme si zadali v rozvoji Areálu: nová fasáda na hlavní budově, dokončilo se oplocení Areálu, v levé hale se vyměnila okna. V současnosti se realizuje výměna klecí na stěně levé haly a celková vzhledová úprava. Hlavními úkoly v letošním roce bude zastřešení hlavního vchodu, výměna oken v pravé hale a dle finančních možností začátek realizace otevřené haly na pozemku Areálu. Na závěr poděkoval sponzorům a hostům za spolupráci v roce 2009.

Garant nejrozsáhlejšího odboru králíků př. Hušek zhodnotil účast členů na tradiční Májové výstavě v Týništi, Národní výstavě mladých králíků v Lysé n.L., Krajské soutěžní výstavě v Novém Městě, Okresní soutěžní výstavě a na výstavách organizací se kterými Z.O. Týniště spolupracuje. Na všech těchto výstavách naši členové získávají velmi pěkná ocenění, čestné ceny, šampióny a vítězné kolekce výstav. Někteří jsou i členy klubů chovatelů králíků, např. přátelé Podolský, Brandejs st,. Forman, Štěpánek, MUDr. Vaník, Uhnavý, Červinka a Hušek. Seznámil členy s vyhodnocením soutěže naší Z.O. o „Zlatý bobek“, kde první místo obsadil př. Hušek, druhé a třetí  př. Hušek a př. Forman a čtvrté místo př. Vojtěch.

Garant drůbeže, př. Bezdíček, konstatoval, že v naší organizaci se chovu drůbeže věnuje 19 chovatelů, kteří chovají 16 plemen hrabavé a vodní drůbeže ve 20-ti barevných rázech. Na výstavách reprezentovalo svoje chovy 11 chovatelů. Z přehledu výsledků absolvovaných výstav vyplývá, že nejlepších výsledků, hlavně ve vodní drůbeži dosahuje Hromek Václav, který vystavoval i na Evropské výstavě v Nitře. Velmi dobrá ocenění se svými chovy dosahují přátelé Schejbal, Marek V.,Brandejs st., Bezdíček, Janáček, MUDr. Vaník, Uhnavý a další. V soutěži organizace o „Zlatý hřeben“ získal první místo př. Hromek, druhé př. Bezdíček a třetí př. Janáček.

Garant odboru holubů př. Marek J. uvedl, že i když má odbor pouze 6 členů, vozí jeho členové z každé výstavy včetně klubových čestné ceny. V soutěži Z.O. o nejlepšího chovatele holubů se na prvním místě umístil př. Marek J. , druhý byl př. MUDr. Vaník, třetí př. RSDr. Vojtěch a čtvrtý př. Hušek. Na Evropské výstavě v Nitře vystavoval s dobrým ohodnocením své bubláky př. MUDr. Vaník.

Garant Ptačích trhů př. Hromek uvedl, že Ptačí trhy v Týništi jsou už více jak 10 let jedním ze čtyř ptačích trhů v České republice a kromě návštěvnosti z celé republiky si získaly jméno i v zahraničí – Rusko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Německo, Slovinsko. Ptačí trhy přináší podstatnou část příjmů Z.O. Týniště, které jsou využívány pro rozvoj Areálu. Ptačí trhy v Týništi jsou významnou propagací města Týniště, což mimo jiné ocenil ve svém vystoupení starosta města Ing. Matička.

Pokladník a jednatel v jedné osobě př. MUDr. Vaník uvedl ve finanční zprávě náklady na zajištění chodu Areálu a jednotlivé akce na jeho zvelebení. Kladný výsledek hospodaření za rok 2009 zaručuje zajištění chodu Areálu v začátku roku 2010. Přednesl rámcový návrh rozpočtu na rok 2010, který je sestaven s dostatečnou rezervou na začátek dalšího roku.

Předseda revizní komise př. Brandejs ml. konstatoval, při revizních kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, drobné závady byly na místě odstraněny.

V diskuzi hosté ocenili přínos Z.O. Týniště v chovatelství, propagaci města, zajišťování výstavních prostor pro klubové výstavy. Přenesli i náměty ke zpestření chovatelské činnosti.

V usnesení Výroční členská schůze schválila přednesené zprávy včetně rámcového návrhu rozpočtu na rok 2010. Uložila zdravotně schopným členům do 70 let věku odpracovat v průběhu roku 30 brigádnických hodin zdarma. Schválila návrh na vybudování nové haly – dřevostavby s realizací v roce 2010 dle vývoje finančních prostředků. Uložila výboru zajišťovat odborné přednášky pro své členy. Vyzvala výbor a všechny členy k hledání cest k získávání mladých lidí za členy ČSCH.

autor př. Palhoun M.

 

1.5.2009 Proběhla úspěšná a slušně navštívená májová výstava holubů , králíků a drůbeže "Memoriál Josefa Holického"

 • V oboru králíků " Memoriál J. Holického" si nejlépe vedli naši chovatelé :

 • př. Hušek Jaroslav
 • př. Pojezdala Vendelín
 • př.Brandejs Alois st.
 • př. Brandejs Alois ml
  V Memoriálu M. Marka se výborně umístil
 • př. Uhnavý Jaroslav
 • V oboru holubů "Memoriál J. Holického"

 • př. Marek Jaroslav
 • př. Mudr.Vaník Jan
 • př. dr .Vojtěch Jaroslav
 • V oboru drůbeže

 • př.Hromek Václav
 • př. Uhnavý Jaroslav
 • Fotografie z výstavy a prezentace k výročí 20. let od slavnostního otevření areálu chovatelů naleznete ve fotogalerii.

  autor : admin

Výroční členská schůze chovatelů Z.O. ČSCH Týniště n.Orl.

 •  Dne 28.2.2009 se sešli chovatelé Z.O. Týniště n.Orl. na své výroční členské schůzi, aby zhodnotili výsledky své práce za uplynulý rok. Bohatá účast 33 členů z celkových 45 členů   a 13 hostů byla zárukou objektivního bilancování činnosti.

 • Předseda Z.O. př. Vojtěch RSDr. krátce zhodnotil činnost jednotlivých odborů organizace, uvedl přehled realizovaných prací ke zkvalitnění Areálu chovatelů, poděkoval všem členům, kteří se podíleli na zajišťování  akcí pořádaných organizací v průběhu roku 2008, zúčastňovali se chovatelských výstav a přispívali tak k propagaci chovatelství. Na závěr zdůraznil, že  úspěchy organizace jsou nemyslitelné bez obětavé práce členů, kteří v roce 2008 odpracovali celkem 3.530 brigádnických hodin. Připomněl, že v letošním roce to bude 20 let od zahájení provozu Areálu, které si členové Z.O. připomenou na samostatném setkání.

 • Garant nejrozsáhlejšího odboru králíků př. Hušek zhodnotil účast členů na tradiční Májové výstavě v Týništi, Krajské soutěžní výstavě v Novém Městě, Okresní soutěžní výstavě, Národní výstavě v Letňanech, Národní výstavě v Nitře, Krajské výstavě v Lysé n. Labem a na výstavách organizací se kterými Z.O. Týniště spolupracuje, jako Třebechovice, Holice, Letohrad, Nové Město n.Metují,Slatina a další. Na všech těchto výstavách naši členové získávají velmi pěkná ocenění, čestné ceny, šampióny a vítězné kolekce výstav. Někteří jsou i členy klubů chovatelů králíků, např. přátelé Podolský, Brandejs st,. Forman, Štěpánek, MUDr. Vaník, Uhnavý, Červinka a Hušek. Seznámil členy s vyhodnocením soutěže naší Z.O. o tzv. „Zlatý bobek“, kde první místo obsadil př.Červinka, druhé př. Hušek a třetí MUDr. Vaník.

 • Garant drůbeže, druhého nejrozsáhlejšího odboru, př. Bezdíček, konstatoval, že v naší organizaci se chovu drůbeže věnuje 17 chovatelů, kteří chovají 21 druhů hrabavé a vodní drůbeže ve 14-ti barevných rázech. Na výstavách reprezentovalo svoje chovy 11 chovatelů. Z přehledu výsledků absolvovaných výstav vyplývá, že nejlepších výsledků, hlavně ve vodní drůbeži dosahuje Hromek Václav. Jeho velkou zásluhou je, že k chovatelství vede i své dva syny Jana a Lukáše, kteří se svými exponáty dosahují rovněž velice dobrých výsledků. Velmi dobrá ocenění se svými chovy dosahují přátelé Schejbal, Marek V.,Brandejs st., Bezdíček, Janáček, MUDr. Vaník, Uhnavý a další. V soutěži organizace o „Zlatý hřeben“ získal první místo př. Hromek, druhé př. Schejbal a třetí př. Uhnavý.

 • Garant odboru holubů př. Marek J. uvedl, že i když má odbor pouze 5 členů, vozí jeho členové z každé výstavy včetně klubových čestné ceny. V soutěži Z.O. o nejlepšího chovatele holubů se na prvním místě umístil př. Marek J. , druhý byl př. MUDr. Vaník a třetí př. RSDr. Vojtěch.

 • Garant Ptačích trhů př. Hromek uvedl, že Ptačí trhy v Týništi jsou už více jak 10 let jedním ze čtyř ptačích trhů v České republice a kromě návštěvnosti z celé republiky si získaly jméno i v zahraničí – Rusko, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Německo, Slovinsko. Ptačí trhy přináší podstatnou část příjmů Z.O. Týniště, které jsou využívány pro rozvoj Areálu. Ptačí trhy v Týništi jsou významnou propagací města Týniště, což mimo jiné ocenil ve svém vystoupení starosta města Ing. Matička.

 • Pokladník a jednatel v jedné osobě př. MUDr. Vaník uvedl ve finanční zprávě náklady na zajištění chodu Areálu a jednotlivé akce na jeho zvelebení. Kladný výsledek hospodaření za rok 2008 zaručuje zajištění chodu Areálu v začátku roku 2009. Přednesl návrh rozpočtu na rok 2009, který je sestaven s dostatečnou rezervou na začátek dalšího roku.

 • Předseda revizní komise př. Brandejs ml. konstatoval, při revizních kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, drobné závady byly na místě odstraněny.

 • V diskuzi hosté ocenili přínos Z.O. Týniště v chovatelství, propagaci města, zajišťování výstavních prostor pro klubové výstavy. Přenesli i náměty ke zpestření chovatelské činnosti.

 • V usnesení Výroční členská schůze schválila přednesené zprávy včetně návrhu rozpočtu na rok 2009. Uložila zdravotně schopným členům do 70 let věku odpracovat v průběhu roku 30 brigádnických hodin zdarma. Vyzvala výbor a všechny členy k hledání cest k získávání mladých lidí za členy ČSCH. 

 • Ve večerní části Výroční členské schůze oplatili členové svým manželkám a přítelkyním častou nepřítomnost v rodině pozváním na občerstvení, příjemné posezení a tanec při živé hudbě.

  autor: př. Palhoun M.

 
   
 

chovatele@volny.cz poslední aktualizace : 09.09.2021 20:09